الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده ترتیب

هم خانواده ترتیب

هم خانواده کلمه ترتیب : مرتب-مراتب-مرتبه معني ترتیب: سامان-سان-چینش-پایه-چیدمان-پی آیی ترتیب در لغت نامه دهخدا: ثابت و استوار گردانیدن ترتیب در فرهنگ فارسي: پشت سرهم ترتیب در فرهنگ معین :سامان دادن ترتیب در فرهنگ عمید :هر چیزی را در جای خود قرا...

هم خانواده ناصر

هم خانواده ناصر

هم خانواده کلمه ناصر : منصور -نصیر- انصار- نصرت معني ناصر: یاور-غالب-یاریگر-فاتح-یار-مددکار ناصر در لغت نامه دهخدا: یاریگر ناصر در فرهنگ فارسي: یاری کننده ناصر در فرهنگ معین :انصار ناصر در فرهنگ عمید :یاری...

هم خانواده موفقیت

هم خانواده موفقیت

هم خانواده کلمه موفقیت : توفیق، موفق معني موفقیت: کام یابی-کامیابی-کامکاری-پیروزگری-پیروزی موفقیت در لغت نامه دهخدا: توفیق موفقیت در فرهنگ فارسي: موف...

پروفایل تبریک کسب موفقیت

پروفایل تبریک کسب موفقیت

[همکار گرامی کسب موفقیت و ارتقاء شغلی جدیدتان را تبریک عرض می‌کنم] همکار گرامی کسب موفقیت و ارتقاء شغلی جدیدتان را تبریک عرض ...

2 هم خانواده برای کلمه تلفظ

2 هم خانواده برای کلمه تلفظ

هم خانواده کلمه تلفظ : لفظ-الفاظ معني تلفظ: گویش- ادا- بازگویی- بیان- به زبان آوردن- تقریر- گویش- ادا کردن- سخن گفتن تلفظ در لغت نامه دهخدا: سخن گفتن تلفظ در فرهنگ فارسي: بیان کردن تلفظ در فرهنگ معين: سخن گفتن تلفظ در فرهنگ عميد: ادا کر...

هم خانواده تغییر

هم خانواده تغییر

هم خانواده کلمه تغییر : متغیر-تغییرات معني تغییر: دگرش-دگرگونی-دگردیسی-دگر سانی تغییر در لغت نامه دهخدا: از حال بگردانیدن تغییر در فرهنگ فارسي: دگرگونی تغییر در فرهنگ معين: گردش تغییر در فرهنگ عميد: دگرگو...

هم خانواده اتحاد

هم خانواده اتحاد

هم خانواده کلمه اتحاد : وحدت- متّحد- واحد- وحید معني اتحاد: ائتلاف، اتصال، اتفاق، پیوستگی، پیوند، توافق، وحدت اتحاد در لغت نامه دهخدا: یگانگی داشتن اتحاد در فرهنگ فارسي: یگانگی داشتن اتحاد در فرهنگ معين: سازگاری اتحاد در فرهنگ عميد: ...