الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی تدبیر چیست

معنی تدبیر چیست

کاردانی -راهکار- رایزنی- چاره- وسیله تمهید- مشی- حزم- مشورت- ...

معنی مشفق چیست

معنی مشفق چیست

مهرورز مهربان- دلسوز- ناصح باشفقت- غمخوار- بامحبت- شفیق- ...

هم خانواده کلمه جهل چیست

هم خانواده کلمه جهل چیست

[هم خانواده جهل چیست] هم خانواده جهل :جهالت -جاهل-مجهول مترادف کلمه جهل: نادانی-بی اطلاعی-حماقت-بی خبری-بی علمی متضاد کلمه جهل: معرفت-دانش معنی کلمه جهل: نادانستگی-نادانی esmneves...

هم خانواده ی تعلیم کلاس ششم

هم خانواده ی تعلیم کلاس ششم

[ هم خانواده کلمه تعلیم چیست]  هم خانواده کلمه تعلیم چیست عالم،معلوم ،علم ،اعلام ،علیم ،تعلیم، معلم esmneves...

هم خانواده مهارت کلاس پنجم

هم خانواده مهارت کلاس پنجم

[هم خانواده مهارت چیست] هم خانواده مهارت چیست وحید. استادانه. هستی. ماهر ،مهر،مرهمت. هستی. مهر،ماهر،مرهمت. آتنا. مهر ،مرهمت، مهار ،ماهر esmneves...