الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده علامه چیست؟

هم خانواده علامه چیست؟

هم خانواده علامه: معلم-علیم-عالم معنی علامه: شمار- گروه- آمار- توده- انبوه مترادف علامه: فاضل-دانشمند- علیم- دانشور- عالم  متضاد علامه: جهول علامه در فرهنگ لغت دهخدا به معنی حسن بن یوسف و همچنین علامه در فرهنگ فارسی بسیاردانا و علامه در فرهنگ معین به م...

هم خانواده جمعیت چیست؟

هم خانواده جمعیت چیست؟

هم خانواده جمعیت: اجماع-جامع- جماعت جمع- مجتمع- جامعه- مجمع معنی جمعیت: شمار- گروه- آمار- توده- انبوه مترادف جمعیت: انجمن-سامان- کثرت- اسباب- شلوغی- ازدحام- انبوه جمعیت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی گرد هم آمدن و همچنین جمعیت در فرهنگ فارسی فراهم آمدن و ج...

هم خانواده غریب چیست؟

هم خانواده غریب چیست؟

هم خانواده غریب: غـرَبا –_غریبه_ معنی غریب: ناشناخته -دورافتاده- ناآشنا- بی کس- دور از- دور از کاشانه دور- بیگانه مترادف غریب: فقیر - بیگانه- بیکس- غریبه- ناشناس- ناآشنا- ناشناخته متضاد غریب: خویش -آشنا غریب در فرهنگ لغت دهخدا به معنی هر چیزی نادر و نو...

هم خانواده حافظ چیست

هم خانواده حافظ چیست

هم خانواده حافظ: حفظ/ حافظ/ محفوظ /حفاظت/ محفظه معنی حافظ: نگهدارنده -نگهبان- از بر دارنده- پاسبان مترادف حافظ: حفظ کننده -پاسدار- نگهبان- حارس- نگاهبان- حامی- مهیمن- محافظ- مدافع حافظ در فرهنگ لغت دهخدا به معنی نگاهدارنده  و همچنین حافظ در فرهنگ فارسی...

هم خانواده مانع چیست

هم خانواده مانع چیست

هم خانواده مانع: موانع معنی مانع: گیر-بازدارنده- راهبند مترادف مانع: سد -بازدارنده- بند- جلوگیر- مزاحم- رادع- مخل مانع در فرهنگ لغت دهخدا به معنی بازدارنده و همچنین مانع در فرهنگ فارسی عایق و مانع در فرهنگ معین به معنی مزاحمت  و همچنین مانع در فرهنگ عم...

هم خانواده اثر چیست

هم خانواده اثر چیست

هم خانواده اثر: آثار ، موثر، تاثیر معنی اثر: یادواره-نشان- نوشته- نشانه- هَنایش- رد- آفرینه- یادمان- کارآیی مترادف اثر: تأثیر-ایز- نشانه- پی- نشان- جای پا- رد- ردپا اثر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی عقب و همچنین اثر در فرهنگ فارسی نشان و اثر در فرهنگ معین...

هم خانواده شکوه چیست

هم خانواده شکوه چیست

هم خانواده شکوه: باشکوه-شوکت معنی شکوه: اندایه مترادف شکوه: گله مندی فره- گله- کبریا- شکوائیه- مهابت- شکایت- اهمیت- تعرض- بزرگی- فر- تجمل شکوه در فرهنگ لغت دهخدا به معنی خیکی که از پوست بره شیرخواره است و همچنین شکوه در فرهنگ فارسی مرض- گله- شکایت و شک...

8 هم خانواده برای عمل

8 هم خانواده برای عمل

هم خانواده عمل: معلوم عامل معلم معمول عالم عمال تعلیم عمل معنی عمل: کردار-کنش- کار مترادف عمل: وظیفه-ادا- کردار- ارتکاب- کار-  اقدام- فعل- پیشه- شغل- حرفه- رفتار عمل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی کار کردن است و همچنین عمل در فرهنگ فارسی ساختن و عمل در فره...

هم خانواده کلمه سفر

هم خانواده کلمه سفر

هم خانواده سفر: مسافر-سفیر معنی سفر: نورد-رهنوردی- رهسپاری مترادف سفر: هجرت-جابجایی- نقل مکان- رحلت- مهاجرت- رحیل- مسافرت- سیاحت- کوچ- عزیمت متضاد سفر : حضر سفر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی نوشتن است و همچنین سفر در فرهنگ فارسی رفتن ازشهری به شهردیگر و س...

هم خانواده کلمه محتاج

هم خانواده کلمه محتاج

هم خانواده محتاج: احتیاج معنی محتاج: مستمند-نیازمند- تهیدست مترادف محتاج: نیازمند- بی برگ- مسکین- مسکین- مستمند- مستحق- بی نوا- نیازی- تنگ دست- فقیر متضاد محتاج : مالدار-بی نیاز- غنی- توانگر محتاج در فرهنگ لغت دهخدا به معنی حاجتمند و نیازمند است و همچن...

هم خانواده استعداد

هم خانواده استعداد

هم خانواده استعداد: استعانت ، مستعد معنی استعداد: شایستگی توانایی- درونداشت- توانایی کار- توانش مترادف استعداد: نبوغ-آمادگی- قریحه- استطاعت- قابلیت- توان- شایستگی- ذوق  استعداد در فرهنگ لغت دهخدا به معنی آماده شدن است و همچنین استعداد در فرهنگ فارسی تو...

هم خانواده حفظ

هم خانواده حفظ

هم خانواده حفظ: حفظ/ حافظ/ محفوظ /حفاظت/ محفظه/حفاظ معنی حفظ: نگهبانی نگهداری- یادسپاری- از بر مترادف حفظ: حافظه-صیانت- خاطر- محارست- ذهن- محافظت- یاد- نگهداری- پاس- پشتیبانی- ضبط- حمایت متضاد حفظ :ذهول- فراموش کردن حفظ در فرهنگ لغت دهخدا به معنی نگاه ...

هم خانواده کلمه ی هنر

هم خانواده کلمه ی هنر

هم خانواده هنر:هنرمند -هنر دوست -هنری- باهنر مترادف هنر:فن-صناعت- صنعت در فرهنگ لغت دهخدا هنر به معنی علم و معرفت و دانش و فضل و فضیلت و کمال است و همچنین در فرهنگ فارسی هنر به معنی کارنمایان وبرجسته-پیشه- صنعت- فن و در فرهنگ معین هنر به معنی پرهیزگاری...

هم خانواده مشاور چیست

هم خانواده مشاور چیست

هم خانواده مشاور:مشورت-شور معنی مشاور:هم سگال-رایزن-رای زن مترادف مشاور:پیشکار-رایزن- مشیر- مستشار- مشار مشاور در فرهنگ لغت دهخدا به معنی مشاوره است و مشاور در فرهنگ فارسی به معنی مشورت کردن و رایزنی و مشاور در فرهنگ معنی به معنی با هم مشورت کردن است. ...