الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده زائر چیست

هم خانواده زائر چیست

هم خانواده زائر: زوار معنی زائر: گردشگر مترادف زائر: زیارتگر-دیدارکننده   زائر در فرهنگ فارسی زیارت کننده دیدار کننده جمع زوار زایرین  زائر در فرهنگ عمید به معنی کسی که به زیارت مکان های مقدس می روداست.

4 هم خانواده برای کلمه حاصل

4 هم خانواده برای کلمه حاصل

هم خانواده حاصل: تحصیل- محصول- محصل -حصول معنی حاصل: سازه-فرآورده- ساخته-برداشت- دستاورد- بهره مترادف حاصل: ماحصل-بازده- عملکرد- برآیند- راندمان- ثمر- ثمره متضاد حاصل: زیان -ضرر حاصل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی درآمد و همچنین حاصل در فرهنگ فارسی بدست آم...

هم خانواده کهن چیست

هم خانواده کهن چیست

هم خانواده کهن: کهنه معنی کهن: فرمانروایی-سرپرستی مترادف کهن: کهنه-باستانی- دیرینه-کنانه-قدیم متضاد کهن:نو-جدید کهن در فرهنگ لغت دهخدا به معنی مقابل نو و همچنین کهن در فرهنگ فارسی دیرین و کهن در فرهنگ معین به معنی قدیمی و همچنین کهن در فرهنگ عمید به مع...

هم خانواده ولایت چیست

هم خانواده ولایت چیست

هم خانواده ولایت: وزین-وزن-موازن معنی ولایت: فرمانروایی-سرپرستی مترادف ولایت: وصایت-ارشدیت- مرشدی- امارت- رهبری- حکومت- رهبریت   ولایت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی پادشاهی و همچنین ولایت در فرهنگ فارسی ولایات و ولایت در فرهنگ معین به معنی پادشاهی و همچنی...

هم خانواده موزون

هم خانواده موزون

هم خانواده موزون: وزین-وزن-موازن معنی موزون: سنجیده-آهنگین مترادف موزون: سنجیده-آهنگین- سجع- متناسب متضاد موزون: نسنجیده-ناموزون-ناسنجیده موزون در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سنجیده شده و اندازه کرده شده و همچنین موزون در فرهنگ فارسی وزن شده و موزون در فره...

هم خانواده نفوذ چیست

هم خانواده نفوذ چیست

هم خانواده نفوذ: نافذ-منفذ معنی نفوذ: فروروی-رخنه- رهیافت-راه یابی  مترادف نفوذ: قدرت-رخنه- توانایی- رسوخ- اعتبار- سرایت-تاثیر-نفاذ نفوذ در فرهنگ لغت دهخدا به معنی رسا و همچنین نفوذ در فرهنگ فارسی جاری شدن حکم و فرمان و نفوذ در فرهنگ معین به معنی اثر ک...

هم خانواده فصل

هم خانواده فصل

هم خانواده فصل: فصول معنی فصل: موسم -جدا ساختن- گسست- واره- فرگرد- هات- آوام- دمان مترادف فصل: انفصال-دوران- هنگام- زمان- وقت- عهد- گاه- موسم- موعد متضاد فصل: وصل فصل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی مانع و حاجز میان دو چیز و همچنین فصل در فرهنگ فارسی فیصل د...

هم خانواده شهید چیست

هم خانواده شهید چیست

هم خانواده شهید: شهادت-شهدا-مشهد-شهد شهیدان معنی شهید: جانباخته مترادف شهید: گواه - شاهد-کشته شهید در فرهنگ لغت دهخدا به معنی کشته در راه خدا و همچنین شهید در فرهنگ فارسی حاضر شاهد و شهید در فرهنگ معین به معنی کسی بودن سخت شیفتة کسی بودن و همچنین شهید ...

هم خانواده مسخر

هم خانواده مسخر

هم خانواده مهم: مسخّر - تسخیر – مسخره معنی مهم: گرفته شده-رام- فرمانبردار مترادف مهم: مطیع-تسخیر- رام- تصرف- فتح متضاد مهم: غیرمهم-کم اهمیت مهم در فرهنگ لغت دهخدا به معنی استهزاء کردن و همچنین مهم در فرهنگ فارسی تصرف شده و مهم در فرهنگ معین به معنی تسخ...

2 هم خانواده برای مهم

2 هم خانواده برای مهم

هم خانواده مهم: _اهم-اهمیت-_ اهمام معنی مهم: مهین-با ارزش- مِهند- برجسته- گرانمایه- پرارج-کِرامند-شایان   مترادف مهم: ممتاز-بااهمیت- معتبر- بسزا- گرانمایه- خطیر- برجسته- پراهمیت- گرانبها اصلی- عمده- حیاتی- عظیم- اساسی- جدی متضاد مهم: غیرمهم-کم اهمیت مه...

هم خانواده عشق

هم خانواده عشق

هم خانواده عشق: _عشق_-عشّاق-معشوق- معاشقه معنی عشق: شیفتگی-دلدادگی- شیدایی- دل باختگی- دل دادگی- دل بردگی مترادف عشق: وداد-تعشق- مهر- خلت- مودت- دوستی- محبت- شیفتگی- علاقه متضاد عشق: نفرت عشق در فرهنگ لغت دهخدا به معنی عشق آوردن و چیره گردیدن و همچنین ...

هم خانواده غروب

هم خانواده غروب

هم خانواده غروب: غریب-مغرب- غرب معنی غروب: فروشد-شامگاه-ایوار مترادف غروب: عشا-افول- شامگاهان- شام متضاد غروب: سحر-طلوع غروب در فرهنگ لغت دهخدا به معنی فروشدن ماه و جز آن و همچنین غروب در فرهنگ فارسی دورشدن و غروب در فرهنگ معین به معنی هنگام غروب آفتاب...

هم خانواده کلمه احسان

هم خانواده کلمه احسان

هم خانواده احسان: احسان حُسن تحسین مُحسن اَحسن احسنت  معنی احسان: نیکی-بخشش- مهرورزی- نکوکاری مترادف احسان: نیکی-انعام- نیکویی- بخشش- نیکوکاری- خوبی- نیکخواهی- دهش- نوال- عطا- نواخت- محاسن- منت- مرحمت متضاد احسان: ذمه احسان در فرهنگ لغت دهخدا به معنی خ...

هم خانواده حاجت

هم خانواده حاجت

هم خانواده حاجت: حوائج احتیاج محتاج معنی حاجت: خواهش-نیاز- نیازمندی مترادف حاجت: مقصود-احتیاج- مراد- ارب- امید- دربایست- آرزو- درخواست- نیازمندی- ضرورت- نیاز- غایت- نهمت متضاد حاجت: ذمه حاجت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی خوی و حاجت و همچنین حاجت در فرهنگ ...

هم خانواده صادر

هم خانواده صادر

هم خانواده صادر: صدور-صادر-مصادره-صدر معنی صادر: نوشته -دربرد- برون برد- فرستاده صادر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی بازگردنده و همچنین صادر در فرهنگ فارسی آن چه که پدید آید و صادر در فرهنگ معین به معنی آنچه که حق ایجاد کرده  و همچنین صادر در فرهنگ عمید به...