الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده خصلت

هم خانواده خصلت

هم خانواده خصلت: خصال-مخلص-خالص معنی خصلت: خو-خوی- منش- سرشت-نهاد مترادف خصلت: داب- جبلت- خو- سجیه- خلق- طینت- نعت صفت- منش متضاد خصلت: ذمه خصلت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی خوی و صفت  و همچنین خصلت در فرهنگ فارسی عادت و خصلت در فرهنگ معین به معنی صفت و ...

هم خانواده برای غنیمت

هم خانواده برای غنیمت

هم خانواده غنیمت: غنایم- غنی- مغتنم -اغتنام-غنی- اغنیا معنی غنیمت: دست برد-پروه-چاپیده  مترادف غنیمت: مفت-نهب- رایگان- یغما- مغتنم- غنیم غنیمت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی غنیمت و همچنین غنیمت در فرهنگ فارسی آنچه که در جنگ بزورازدشمن گرفته شود آنچه که بی...

هم خانواده تسخیر

هم خانواده تسخیر

هم خانواده تسخیر: سُخره -مسخّر معنی تسخیر: شکست-گرفتن- بدست آوردن- پیروزمندی متضاد تسخیر: سرکش مترادف تسخیر: مسخرسازی-استیلا- فتح- اشغال- غلبه- تسلط- چیرگی- تصرف تسخیر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی رام کردن و همچنین تسخیر در فرهنگ فارسی فرمانبرداری کردن و...

هم خانواده اصرار

هم خانواده اصرار

هم خانواده اصرار: مصر معنی اصرار: پاپیچی-پافشاری مترادف اصرار: مداومت-ابرام- سماجت- الحاح- تأکید- انهماک- پافشاری- پیله اصرار در فرهنگ لغت دهخدا به معنی اصرار اسب و خر به گوشش و همچنین اصرار در فرهنگ فارسی ابرام وپافشاری کردن درکاری و اصرار در فرهنگ مع...

هم خانواده سقوط

هم خانواده سقوط

هم خانواده سقوط: سقط -ساقط - اِسقاط معنی سقوط: به زمین خورد-افتادن- افتاد مترادف سقوط: هبوط -افت- نزول- افتادگی- لغزش- زوال سقوط در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سقوط و همچنین سقوط در فرهنگ فارسی افتادن و سقوط در فرهنگ معین به معنی افتادگی  و همچنین سقوط در ...

هم خانواده اذان

هم خانواده اذان

هم خانواده اذان: موذن معنی اذان: بانگ نماز-گوش ها اذان در فرهنگ لغت دهخدا به معنی آذان و همچنین اذان در فرهنگ فارسی گوشها و اذان در فرهنگ معین به معنی آگاه کردن و همچنین اذان در فرهنگ عمید به معنی اُذُن است.

هم خانواده جامعه

هم خانواده جامعه

هم خانواده جامعه: جمعیت جمع اجتماع مجموع جماعت تجمع معنی جامعه: همزیستگاه-همبودگاه- همبود- انجمن- هازه- توداک- چپیره مترادف جامعه: مجمع-اجتماع- گروه-جمعیت-سازمان  جامعه در فرهنگ لغت دهخدا به معنی گردآورنده و همچنین جامعه در فرهنگ فارسی کتاب بیستمین و ا...

هم خانواده قصد

هم خانواده قصد

هم خانواده قصد: قاصد-مقصد -اقتصاد -مقصود –مقاصد معنی قصد: خواست-آهنگ- انگیزه- گرای- گرایش مترادف قصد: داعیه-آهنگ- خواسته- اراده- خواست- اندیشه قصد در فرهنگ لغت دهخدا به معنی میانه راه رفتن و همچنین قصد در فرهنگ فارسی آهنگ کردن و قصد در فرهنگ معین به مع...

هم خانواده حقیقت چیست

هم خانواده حقیقت چیست

هم خانواده حقیقت: حق-تحقق-احقاق معنی حقیقت: فرهود-راستی- راستینه- درستی- راستینگی مترادف حقیقت: ماهیت-درستی- درست- راست-راستی حقیقت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی چیزی که بطور قطع و یقین ثابت است و همچنین حقیقت در فرهنگ فارسی حق و حقیقت در فرهنگ معین به مع...

هم خانواده مشغول

هم خانواده مشغول

هم خانواده مشغول: شغل ، شاغل ، مشغول ، اشتغال ، مشاغل معنی مشغول: درکار-سرگرم متضاد مشغول: بیکار -آزاد مترادف مشغول: درگیر-سرگرم گرفتار مشغول در فرهنگ لغت دهخدا به معنی در کار داشته شده و همچنین مشغول در فرهنگ فارسی کسی که سرگرم کارباشد  و مشغول در فره...

هم خانواده سطر چیست

هم خانواده سطر چیست

هم خانواده سطر: سطور- اسطار معنی سطر: رَج-رده-رسته-رج مترادف سطر: ردیف-خط-رج سطر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی نوشتن و همچنین سطر در فرهنگ فارسی خط و سطر در فرهنگ معین به معنی اسطار و همچنین سطر در فرهنگ عمید به معنی خط است.

هم خانواده تشکر

هم خانواده تشکر

هم خانواده تشکر: شُکر-تشکیل-شِکَر معنی تشکر: سپاسمندی-سپاس- سپاسگزاری مترادف تشکر: قدردانی-امتنان- سپاس متضاد تشکر حق ناشناسی-ناسپاسی تشکر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سپاس داری نمودن و همچنین تشکر در فرهنگ فارسی شکرکردن و تشکر در فرهنگ معین به معنی سپاس...

هم خانواده محاصره چیست

هم خانواده محاصره چیست

هم خانواده محاصره: محاصرات-حصر- محصور- حصار معنی محاصره: دورگیری مترادف محاصره: محصور-احاطه- محاط- حصر- محاصرت- شهربند محاصره در فرهنگ لغت دهخدا به معنی محاصرة و همچنین محاصره در فرهنگ فارسی گرد شخصی و محاصره در فرهنگ معین به معنی محاصرة و همچنین محاصر...

هم خانواده توصیه

هم خانواده توصیه

هم خانواده توصیه: وصی معنی توصیه: سفارش-پیشنهاد- سپارش- اندرز- رهنمود- پند   مترادف توصیه: وعظ-اندرز-وصیت-پیشنهاد- نصیحت- سفارش توصیه در فرهنگ لغت دهخدا به معنی اندرز کردن و همچنین توصیه در فرهنگ فارسی سفارش کردن و توصیه در فرهنگ معین به معنی سفارش کرد...