الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده قدیم چیست؟

هم خانواده قدیم چیست؟

هم خانواده قدیم:قدمت معنی قدیم:دیرین- ازلی- باستان- باستانی- کهن- پیشین- گذشته دیرینه- کهنه-...

هم خانواده اعتدال چیست

هم خانواده اعتدال چیست

هم خانواده اعتدال:تعالی-تعدیل مترادف کلمه اعتدال:میانه روی، بینابینی- تعادل، مدارا، ملایمت، راستی، متضاد کلمه اعتدال: افراط، تفریط معنی کلمه اعتدال: میانه روی، ترازینه، میان گرایی esmneves...

هم خانواده دانش چیست

هم خانواده دانش چیست

دانا - دانشمند - دانا و نکته دان مترادف دانش: اندیشه، بینش، حکمت، خرد، دانایی، شناخت، علم، فرهنگ، فضل، معرفت متضاد دانش: جهل esmneves...

هم خانواده کلمه فضل چیست

هم خانواده کلمه فضل چیست

فضایل -فضیلت - فاضل معنی کلمه فضل:فرهیختگی- فرجادی- منت -بینش- کرم- حکمت- بخشش- دانایی- احسان- دانش- زیادت- علم- فرهنگ- افزونی- کمال- رجحان- معرفت- ...

هم خانواده فکر

هم خانواده فکر

هم خانواده کلمه فکر :فکور-افکار-متفکران-تفکر مترادف کلمه فکر: خیال-اندیشه-تصور-پندار-انگار-تأمل-نظریه-تعقل-یاد-تفکر-خاطر-سگالش-خاطره معنی کلمه فکر: سگالش-گمان-باور-...

4 هم خانواده برای هلاک

4 هم خانواده برای هلاک

هم خانواده هلاک فارسی ششم درس سوم:هلاکت، هالک ،مهلک ،استهلاک مترادف هلاک: زوال، فنا، نابودی، قتل، مرگ، موت، هلاکت، معدوم، نابود، نیست معنی هلاک :نابودی، نیست...

هم خانواده ی کلمه ی علم

هم خانواده ی کلمه ی علم

هم خانواده علم هفتم :علیم - معلم -تعلیم -عالم -اعلام - معلوم مترادف کلمه علم: معروف- یقین- مشهور- بیرق- نامی معنی کلمه علم:نشان- دانایی - پرچم- دانش -درفش متضاد کلمه علم: جهل -...

هم خانواده تحویل

هم خانواده تحویل

هم خانواده:متحوّل/تحوّل مترادف: استرداد/ واسپاری/ واگذاری/ بازدهی/ انتقال/ تبدیل/ تغییر/ جابه جایی/ سپردن/ واسپردن/ واگذار کردن معنی : واگذاری/ واسپاری/ واسپردن/ بهره ...