الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده حقیقت چیست

هم خانواده حقیقت چیست

هم خانواده حقیقت: حق-تحقق-احقاق معنی حقیقت: فرهود-راستی- راستینه- درستی- راستینگی مترادف حقیقت: ماهیت-درستی- درست- راست-راستی حقیقت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی چیزی که بطور قطع و یقین ثابت است و همچنین حقیقت در فرهنگ فارسی حق و حقیقت در فرهنگ معین به مع...

هم خانواده مشغول

هم خانواده مشغول

هم خانواده مشغول: شغل ، شاغل ، مشغول ، اشتغال ، مشاغل معنی مشغول: درکار-سرگرم متضاد مشغول: بیکار -آزاد مترادف مشغول: درگیر-سرگرم گرفتار مشغول در فرهنگ لغت دهخدا به معنی در کار داشته شده و همچنین مشغول در فرهنگ فارسی کسی که سرگرم کارباشد  و مشغول در فره...

هم خانواده سطر چیست

هم خانواده سطر چیست

هم خانواده سطر: سطور- اسطار معنی سطر: رَج-رده-رسته-رج مترادف سطر: ردیف-خط-رج سطر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی نوشتن و همچنین سطر در فرهنگ فارسی خط و سطر در فرهنگ معین به معنی اسطار و همچنین سطر در فرهنگ عمید به معنی خط است.

هم خانواده تشکر

هم خانواده تشکر

هم خانواده تشکر: شُکر-تشکیل-شِکَر معنی تشکر: سپاسمندی-سپاس- سپاسگزاری مترادف تشکر: قدردانی-امتنان- سپاس متضاد تشکر حق ناشناسی-ناسپاسی تشکر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سپاس داری نمودن و همچنین تشکر در فرهنگ فارسی شکرکردن و تشکر در فرهنگ معین به معنی سپاس...

هم خانواده محاصره چیست

هم خانواده محاصره چیست

هم خانواده محاصره: محاصرات-حصر- محصور- حصار معنی محاصره: دورگیری مترادف محاصره: محصور-احاطه- محاط- حصر- محاصرت- شهربند محاصره در فرهنگ لغت دهخدا به معنی محاصرة و همچنین محاصره در فرهنگ فارسی گرد شخصی و محاصره در فرهنگ معین به معنی محاصرة و همچنین محاصر...

هم خانواده توصیه

هم خانواده توصیه

هم خانواده توصیه: وصی معنی توصیه: سفارش-پیشنهاد- سپارش- اندرز- رهنمود- پند   مترادف توصیه: وعظ-اندرز-وصیت-پیشنهاد- نصیحت- سفارش توصیه در فرهنگ لغت دهخدا به معنی اندرز کردن و همچنین توصیه در فرهنگ فارسی سفارش کردن و توصیه در فرهنگ معین به معنی سفارش کرد...

هم خانواده عزت فارسی ششم

هم خانواده عزت فارسی ششم

هم خانواده عزت: معزز-عزتمند-عزیز معنی عزت: ارج-ارجمند متضاد عزت: ذلت مترادف عزت: ناموس-آبرو- عز- احترام- شرف- ارجمندی- حرمت- بزرگی عزت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی عظمت و همچنین عزت در فرهنگ فارسی عزیزشدن و عزت در فرهنگ معین به معنی گرامی شدن و همچنین عز...

هم خانواده نوع چیست

هم خانواده نوع چیست

هم خانواده نوع: انواع متنوع معنی نوع: جور-گون- گونه مترادف نوع: روش-سنخ- رقم- صنف- جور- قسم- جنس- گونه نوع در فرهنگ لغت دهخدا به معنی گونه و همچنین نوع در فرهنگ فارسی صنف و نوع در فرهنگ معین به معنی قسم و همچنین نوع در فرهنگ عمید به معنی صنف است.

هم خانواده حق چیست

هم خانواده حق چیست

هم خانواده حق: تحقیق - حقیقت - محقق - حقوق،حقانیت،حقایق معنی حق: راست-هوده- درست- داد- روا مترادف حق: راستی-آفریدگار- حقیقت- الله- خدا- باریتعالی- پروردگار متضاد حق: ناحق -خطا حق در فرهنگ لغت دهخدا به معنی راست کردن سخن و همچنین حق در فرهنگ فارسی ضدباط...

هم خانواده عظیم چیست

هم خانواده عظیم چیست

هم خانواده عظیم: عظیمه- عظیم- معظم - اعظم - عظمی - عظمت. معنی عظیم: والا-بزرگ- کلان- پرشکوه- سترگ- تنومند مترادف عظیم: مهم-بزرگ- معظم- جلیل- کلان- خطیر- کبیر- عظمی عظیم در فرهنگ لغت دهخدا به معنی بزرگ و همچنین عظیم در فرهنگ فارسی کلان و عظیم در فرهنگ م...

هم خانواده کلمه عصمت

هم خانواده کلمه عصمت

هم خانواده اعجاز: معصوم-عصم- عصمه- اعصم- اعصام معنی اعجاز: ورجاوری-فرجود مترادف اعجاز: منع-پارسایی- بازداشتن- پاکدامنی- نجابت- پاکی- ناموس- عفت اعجاز در فرهنگ لغت دهخدا به معنی پاکدامنی و همچنین اعجاز در فرهنگ فارسی بخاری شاعر ایرانی در عهد تیموری و اع...

هم خانواده نظام چیست

هم خانواده نظام چیست

هم خانواده نظام: نظم-منظم-ناظم معنی نظام: سامانه-آراستن- سامان- ارتش- سازگان- دستگاه مترادف نظام: رژیم-انتظام- سربازی- انضباط- ارتش- آراستگی- نظم- ترتیب- سامان نظام در فرهنگ لغت دهخدا به معنی رشته مروارید و همچنین نظام در فرهنگ فارسی نظم دادن و نظام در...

هم خانواده ی کلمه ی غربت

هم خانواده ی کلمه ی غربت

هم خانواده غربت: غربتی-غربه-غریب معنی غربت: ناشناختگی -دورشدن متضاد غربت: شناسایی-انس مترادف غربت: لولی-بیگانگی- کولی- دوری- قرشمال- غریبی- غربتی غربت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی غربة و همچنین غربت در فرهنگ فارسی دورشدن و غربت در فرهنگ معین به معنی دور ...

هم خانواده نقشه چیست؟

هم خانواده نقشه چیست؟

هم خانواده نقشه: نقش-نقوش-نقاش معنی نقشه: نگاره مترادف نقشه: زمینه-اطلس- دسیسه- الگو- نیت- پروژه- نظر- طرح- منوی- نمودار- مقصود- عزم- رای- خیال- قصد   نقشه در فرهنگ لغت دهخدا به معنی صفحه کاغذی که در روی آن شکل و صورت چیزی را رسم کرده می نمایانند و همچ...