الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده ی ظلمت چیست

هم خانواده ی ظلمت چیست

هم خانواده و معنی ظلمت هم خانواده:ظالِم -ظُلم- مَظالِم- مَظلوم -ظُلُمات مترادف : تاریکی- تیرگی- سیاهی- ظلام متضاد: روشنایی- فروغ-...

هم خانواده کلمه نقطه چیست

هم خانواده کلمه نقطه چیست

هم خانواده کلمه نقطه :نقاط، مُنقط  ، منقوط  دیل- خَجَک- میانه- تیل- نکته نشانه- مرکز- جا- کانون- محل- ناحیه- مکان- هم خانواده ی کلمه ی علم هم خانواده کلمه م...

هم خانواده حجت چیست

هم خانواده حجت چیست

هم خانواده حجت :حاجت معنی اسم حجت:یک اسم عربی و مذهبی است که به معنی فتوا-دلیل-رهبر-برهان است. و در زبان انگلسی به این شکل نوشته می شود ...

هم خانواده قدیم چیست؟

هم خانواده قدیم چیست؟

هم خانواده قدیم:قدمت معنی قدیم:دیرین- ازلی- باستان- باستانی- کهن- پیشین- گذشته دیرینه- کهنه-...

هم خانواده اعتدال چیست

هم خانواده اعتدال چیست

هم خانواده اعتدال:تعالی-تعدیل مترادف کلمه اعتدال:میانه روی، بینابینی- تعادل، مدارا، ملایمت، راستی، متضاد کلمه اعتدال: افراط، تفریط معنی کلمه اعتدال: میانه روی، ترازینه، میان گرایی esmneves...

هم خانواده دانش چیست

هم خانواده دانش چیست

دانا - دانشمند - دانا و نکته دان مترادف دانش: اندیشه، بینش، حکمت، خرد، دانایی، شناخت، علم، فرهنگ، فضل، معرفت متضاد دانش: جهل esmneves...

هم خانواده کلمه فضل چیست

هم خانواده کلمه فضل چیست

فضایل -فضیلت - فاضل معنی کلمه فضل:فرهیختگی- فرجادی- منت -بینش- کرم- حکمت- بخشش- دانایی- احسان- دانش- زیادت- علم- فرهنگ- افزونی- کمال- رجحان- معرفت- ...