دانلود ایدا و مرد مغرور تمامی پارت ها بدون سانسور

آیدادختری شیطون شوخ بذله گو که در کودکی والدینش را از دست داده و در

حال حاضر تحت سرپرستی عمویش زندگی می کند که طی جریاناتی درسن کم

مجبور به ازدواج بامردی مغروروشکست خورده بافاصله ی سنی زیاد می شود.

وسختیهای ودردهای زیادی رامتحمل می شود.سختیهایی از جنس تحمیل از

جنس نادیده شدن وسختیهای از جنس غم وحسرت...باماهمراه باشید

 

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل1

ای بابا...سارا زودباش دیرم شدامروز دیگه زن عموم بیچارم میکنه.اگه دیربرسم

خونه.سارا باکالفگی اخمی کرد.

ای تو روح زن عموت که نمیزاره کمی نفس بکشیم .

انقد نق نزن راه بیفت دیگه امروز رفته خونه مادرش اگه برگردو شام حاضر نباشه

تا دو هفته نق میزنه به جونم.منم که از صبح تا حاال سر کالس خسته باید برم

نظافت وآشپزی

-من اگه جاتوبودم تو خواب خفش میکردم ...کلفت گیر آورده؟ هی کشیدم ای

بابا اگه منم بابا مامانم زنده بودن کلفت نمی شدم حلقه اشک دیدمو تار کرد .سارا

متوجه حالم شد سریع راهمو سد کرد با ناراحتی گفت

ـ:ناراحت شدی؟ ببخشید نمی خواستم ناراحتت کنم.

لبخندی زدم.... نه مهم نیست..بریم دیگه دیر م شد.-تو حال خودم بودم که

آستینم کنده شد

.-آی.....دستمو کندی وحشیییی چشمای قهوای درشتشو گشاد کردوبه اونطرف

خیابون اشاره کرد

ـ .بازم اون پسرا ...بیابیا تا بهمون نرسیدن ومزاحمون نشدن بریم.شونموباال

انداختم.

غلط میکنن این دفعه حالشونو می گیرم.

خیلی شربودم حاضر نبودم جلوی هیچ پسری کم بیارم .از کسی هم نمی ترسیدم

.چرا دروغ بگم ...کمی از زن عمو میترسیدم.آخه خیلی بدجنس بود.درست مثل


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...