هم خانواده کلمه ربط

هم خانواده ربط: رابط – مربوط – ارتباط

معنی ربط: پیوستگی-پیوسته- وابستگی- پیوند

مترادف ربط: وفاق-اتصال- وصل- ارتباط- مناسبت- پیوستگی- رابطه- پیوند

ربط در فرهنگ لغت دهخدا به معنی بربستن و همچنین ربط در فرهنگ فارسی پیوستگی و ربط در فرهنگ معین به معنی بستن و همچنین ربط در فرهنگ عمید به معنی ارتباط است.

ربط در عربی قلق است.

هم خانواده برای کلمه جمع

هم خانواده برای عمل

هم خانواده کلمه زیارت چیست؟

هم خانواده مشاور چیست

هم خانواده برای کلمه راضی

2 نظر

  1. طاهاشریفیطاهاشریفیsays:

    بهترین ممنون از سازندش

  2. ANIA FORJERANIA FORJERsays:

    خیلی خوبه عالی