هم خانواده کلمه عصمت

هم خانواده اعجاز: معصوم-عصم- عصمه- اعصم- اعصام

معنی اعجاز: ورجاوری-فرجود

مترادف اعجاز: منع-پارسایی- بازداشتن- پاکدامنی- نجابت- پاکی- ناموس- عفت

اعجاز در فرهنگ لغت دهخدا به معنی پاکدامنی و همچنین اعجاز در فرهنگ فارسی بخاری شاعر ایرانی در عهد تیموری و اعجاز در فرهنگ معین به معنی پاک دامنی و همچنین اعجاز در فرهنگ عمید به معنی منع است.

هم خانواده برای عمل

هم خانواده برای کلمه جمع

هم خانواده کلمه زیارت چیست؟

هم خانواده کلمه ربط

هم خانواده اشغال کلاس سوم

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...