روز پدر مبارک به انگلیسی

Happy Fathers Day, to my hero
even before I knew Spiderman and Batman...
روز پدر مبارک ، تو قهرمان منی
حتی قبل از اینکه اسپایدرمن و بتمن را می شناختم...

تبریک انگلیسی روز پدر با ترجمه

A Father means so many things...
An understanding heart,
A source of strength and support right from the very start..
Happy Father's Day!
پدر به معنای خیلی چیزهاست ...
یک قلب درک کننده ،
منبع قدرت و پشتیبانی درست از همان ابتدا ..
روز پدر مبارک!

متن تبریک انگلیسی روز پدر

The quality of a father can be seen in the goals, dreams, and aspirations he sets not only for himself but for his family.
Happy Father's Day
وجود پدر را می توان در اهداف ، رویاها و آرزوهایی که او نه تنها برای خودش بلکه برای خانواده اش تعیین می کند ، مشاهده کرد.
روز پدر مبارک

اس ام اس تبریک روز پدر به انگلیسی با ترجمه

Dad. You have given me everything best in life : Your time, your care, and your love.
I am truly grateful to you.
Happy Father's Day!
بابا شما همه چیز را در زندگی به بهترین شکل به من داده اید: زمان ، مراقبت و عشق شما.
من واقعاً از شما سپاسگزارم
روز پدر مبارک!

تکست تبریک روز پدر به انگلیسی ترجمه

Dad you are best Dad through and through.
I am blessed to have you.
بابا شما بهترین پدر هستید از ایتدا تا انتها.
من از داشتن شما خوشبختم.

جملات تبریک روز پدر به زبان انگلیسی

You're the best, Dad, as simple as that
Happy Father's Day!
تو بهترین ، بابا ، به همین سادگی است.
روز پدر مبارک

پیامک انگلیسی برای تبریک روز پدر

Thanks for being so caring and also for being such a positive influence in life. Happy Father's Day Dad!
از اینکه بسیار دلسوز هستید و این چنین تأثیر مثبتی در زندگیم داشتید متشکرم. روز پدر مبارک باد!

متن طولانی انگلیسی برای روز پدر

Dear Daddy, no matter where I go in life, you'll always be my number one man.
بابا عزیز ، مهم نیست که من در کجا زندگی کنم ، شما همیشه مرد شماره یک من خواهید بود.

استوری تبریک روز پدر به انگلیسی با ترجمه

Thank you for the so many wonderful things you do...that I fail to notice;
Happy Father's Day Dad
با تشکر از شما برای خیلی چیزهای شگفت انگیز که انجام می دهید ... که متوجه نمی شوم؛
روز پدر مبارک

پیامک انگلیسی واسه تبریک روز پدر

:Happy Father's Day
means more than flowers and gifts
It means saying thank you.
It means saying I love you.
You are the best dad and my best friend.
Today is your day.
روز پدر مبارک :
یعنی بیشتر از گل و هدایا
یعنی گفتن تشکر
یعنی گفتن من دوستت دارم
شما بهترین پدر و بهترین دوست من هستید.
امروز روز توست.

متن ادبی تبریک روز پدر به انگلیسی

Can't thank you enough...You've given me a joyful life filled with abundant love...
Happy Father's Day
نمی توانم به اندازه کافی از شما سپاسگزار باشم ... شما به من یک زندگی شاد و پر از عشق داده اید ...
روز پدر مبارک

تبریک رسمی روز پدر به انگلیسی

Thanks, Dad, for all the times you lifted me up and helped me believe that anything was possible.
با تشکر ، پدر ، برای همه زمانهایی که مرا بلند کردی و به من کمک کردم باور کنید که هر کاری ممکن است.

تبریک عاشقانه روز پدر به انگلیسی با ترجمه

You are with me for every step I take... Your footprints are etched upon my heart...Love You Dad
شما با هر قدم که برمیدارم با من هستید ... ردپاهای شما روی قلب من حک شده است ... دوستت دارم بابا

کپشن تبریک روز پدر به انگلیسی

I have loved you, love you, will love you tomorrow, and everyday...
Happy Father's Day.
من تو را دوست داشته ام ، دوستت دارم ، فردا دوستت خواهم داشت ، و هر روز ...
روز پدر مبارک.

متن تبریک انگلیسی به مناسبت روز پدر

No words to describe how blessed I feel to have you in my life. Happy Father's Day!
هیچ کلمه ای نیست برای توصیف اینکه چقدر خوشبختم که تو را در زندگی خود احساس می کنم . روز پدر مبارک.

پیام تبریک روز پدر به انگلیسی

You have taught me to trust in the Lord and to walk in faith...
Happy Father's Day to my wonderful Father.
شما به من آموختید که به خداوند توکل کنم و با ایمان قدم بردارم ...
روز پدر شگفت انگیز من مبارک...

تبریک انگلیسی برای روز پدر

God knew exactly what I wanted...so he chose you to be my Dad...
Happy Father's Day.
خدا دقیقاً می دانست که من چه می خواهم ... بنابراین او شما را انتخاب کرد که پدر من باشید ...
روز پدر مبارک.

تبریک روز پدر به انگلیسی برای پروفایل

You fill my life with color!
I Love You Dad!
شما زندگی من را با رنگ پر می کنید!
دوستت دارم پدر!

جمله انگلیسی در مورد روز پدر

Your timely suggestions stopped me from going wrong...
Happy Father's Day.
پیشنهادات به موقع شما من را از اشتباه رفتن منع کرد ...
روز پدر مبارک.

استاتوس انگلیسی تبریک روز پدر

Without you, my life is not proper and
I cannot be a topper.
You are the best Daddy...
Happy Father's Day.
بدون تو زندگی من مناسب نیست
من نمی توانم یک برنده باشم
تو بهترین بابا ...
روز پدر مبارک.

تبریک رسمی روز پدر به انگلیسی با ترجمه

I wish I could always see your smile and hear your laughter; no matter how far apart we are, you are always in my heart and in my thoughts; Love You Papa.
ای کاش همیشه لبخند شما را ببینم وصدای خنده شما را بشنوم. مهم نیست که چقدر از هم دور باشیم ، شما همیشه در قلب من و در افکار من هستید. دوستت دارم پاپا

تبریک گفتن روز پدر به انگلیسی با ترجمه فارسی

My love for you extends beyond words that could be written on paper.
You, _____, (name) are my tower of strength and much more.
Happy Father's Day!
عشق من به تو فراتر از کلماتی است که می توان روی کاغذ نوشت.
شما ، _____ ، (نام) برج قدرت من و چیزهای دیگر هستید.
روز پدر مبارک!

تبریک روز پدر شوهر به زبان انگلیسی

One day is definitely not enough to honor Dads around the world.
But here are my heartiest wishes to you Daddy.
I love you the most.
Happy Father's Day.

قطعاً یک روز برای افتخار پدران در سرتاسر جهان کافی نیست.
اما در اینجا صمیمانه ترین آرزوهای من به شما بابا هستم.
خیلی دوستت دارم.
روز پدر مبارک.

نوشته انگلیسی درباره روز پدر

Thank you so much for being my best friend all these years.
Super lucky I am!
Happy Father's Day.
خیلی ممنون که بهترین دوست من در تمام این سالها بودید.
فوق العاده خوش شانس هستم!
روز پدر مبارک.

متن کوتاه تبریک روز پدر به انگلیسی

You are the most important person in my life.
You provided protection and care and brought stability to my life.
Happy Father's Day.
شما مهمترین فرد زندگی من هستید.
شما از من مراقبت ئ محافظت کرده اید و ثبات را در زندگی من به ارمغان آورده اید.
روز پدر مبارک.

In life luv is neither planned nor does it happen
for a reason but when the luv is real
it becomes your plan for life n reason for living
Happy Man’s Day

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته
اما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون

روز مرد مبارک

💗

جملات کوتاه تبریک روز پدر به انگلیسی

To Luv some1 is madness, 2b loved by some1 is a Gift
Loving some1 who loves u is a duty,
but being loved by some1 whom u luv is LIFE
Happy Man’s Day

دوست داشتن یه نفر دیوونگیه، دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست
دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست،
اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه!
روز مرد مبارک

💗

my” love” is non stop like ”sea”
its ”trust” like ”blind”
its”shine” like ”star”
its”warm” like ”sun”
its” soft” like ”flower”
AND
its ” beautiful” like ”u”
Happy Man’s Day

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
عشق مثل ستاره میدرخشه.
عشق مثل خورشید گرم میکنه.
عشق مثل گل ها لطیفه.
و
عشق درست مثل تو زیباست
روز مرد مبارک

💗

متن های تبریک روز پدر به انگلیسی و ترجمه فارسی

love is like war
easy to start
and difficult to end
Happy Man’s Day

عشق مثل جنگ میمونه
شروع کردنش خیلی آسونه
اما پایان دادنش سخته
روز مرد مبارک

💗

I wish i was ur blanket,i wish i was ur bed, i wish i was ur pillow
underneath ur head,i wanna b around u,
i wanna hold u tight, & b the lucky person
who kisses u goodnite
Happy Man’s Day

کاش میشد من پتوی تو بودم، کاش میشد توی تخت تو بودم
آرزو داشتم که بالش تو باشم، زیر سرت باشم
میخوام همیشه اطراف تو باشم، میخوام تورو محکم در آغوش بگیرم،
دلم میخواد من همون شخص خوش شانسی باشم که میبوستت و بهت شب بخیر میگه
روز مرد مبارک

💗

A bell is no bell ’til u ring it, a song is no song ’til u sing it & luv in ur
heart wasnt love put there to stay – luv isnt luv ’til you give it away
Happy Man’s Day

یک زنگ هیچی نیست تا وقتی به صدا درش بیاری، یک شعر تا وقتی خونده نشه شعر نیست،
عشق توی قلب تو تا وقتی که اسیرش کنی عشق نیست،
عشق وقتی عشقه که رهاش کنی تا بره (به دیگه ای هدیه بدیش)
روز مرد مبارک

💗

عکس نوشته تبریک روز پدر به زبان انگلیسی

Accidents do happen.i slip- i trip- i stumble-
i fall & usually i dont care at all.
but now i dont know what to do cos
i slipped and fell in love with u
Happy Man’s Day

اینا همه اتفاقیه که میفته…. من لیز میخورم، میلغزم ، تلو تلو میخورم،
میافتم و اکثرا هم اصلا اهمیت نمیدم اما حالا نمیدونم چیکار کنم!
آخه ایندفه لیز خوردم و توی عشق تو افتادم !
(در اصل منظور این بده که عاشق تو شدم!)
روز مرد مبارک

💗

The essential sadness is to go through life without loving
But it would be almost equally sad to leave this world without ever telling
those you love
Happy Man’s Day

بد ترین غم اینه که وارد زندگی بشی که توش عشق وجود نداشته باشه
تقریبا مثل این میمونه که این دنیا رو ترک کنی بدون اینکه
به کسایی که دوسشون داری چیزی از عشقت گفته باشی . . . !
روز مرد مبارک

💗

Find arms that will hold u at ur weakest,
eyes that will c u at ur ugliest
heart that will luv at ur worst,
if u hv found it, u’ve found luv
Happy Man’s Day

دستایی رو پیدا کن که در ضعیف ترین حالتت نگهت دارن،
چشمایی که در زشت ترین حالتت نگاهت کنن
قلبی رو که وقتی توی بد ترین حالت هستی دوست داشته باشه؛
اگر تونستی اینارو پیدا کنی بدون که عشق رو پیدا کردی . . .
روز مرد مبارک

💗

Knock! Knock! May I Come Into Ur World?
I Bring No Flowers, No Gifts But Wishes
To Keep U Fresh, Prayers To Keep U
Healthy & Love To Keep U Smiling
Happy Man’s Day

تق! تق! اجازه هست پا به دنیای تو بزارم؟ من با خودم گل نمیارم،
با خودم هدیه هم نمیارم اما یه عالمه آرزو با خودم میارم که تورو همیشه تر و تازه نگه داره،
با خدم کلی دعا میارم برای سلامتی تو، و با خودم عشق میارم تا کاری کنم تو همیشه لبخند بزنی . . .
روز مرد مبارک

💗

greatest words : I dun wana los U
pleasant words : I care for U
sweet words : I admire U
wonderful words : miss U
most important word : YOU
Happy Man’s Day

5 تا از بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.
۴ تا از دوست داشتنی ترین کلمات : تو برام مهم هستی.
۳ تا کلمه ی شیرین : تورو تحسین میکنم.
۲ تا کلمه ی شگفت انگیز : دلتنگت هستم.
۱ کلمه که از همه مهمتره : “تو”
روز مرد مبارک

💗

There are 3 steps to happiness:
1. you, 2. me, 3. our hearts, 4. eternity
Happy Man’s Day

سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره :
۱- تو ۲- من ۳- قلبامون….و بعد ابدیت!
روز مرد مبارک

💗

Love is Pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cure
Happy Man’s Day

عشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!
روز مرد مبارک

💗

Falling in love is when she falls asleep in your
arms and wakes up in your dreams
Happy Man’s Day

عاشق شدن یعنی وقتی که اون توی آغوشت
خوابش میبره و بعد توی رویاهات بیدار میشه . . .
روز مرد مبارک

💗

The words are easy when the language is LOVE
See !
I love the y
i love the o
i love the u
put them together
Happy Man’s Day

وقتی زبانمون زبان عشق باشه کلمات خیلی ساده میشن!
نگاه کن؛
من Y رو دوست دارم
من O رو دوست دارم
من U رو دوست دارم!
حالا اینارو بزار کنار هم . . .
روز مرد مبارک

💗

 I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it
Happy Man’s Day

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی . . .
روز مرد مبارک

Happy father's day

Dad، your light guides this family

and holds us together

As you get older

I want you to know that I am there for you too

through thick and thin

On this special day، relax

and forget your worries

Happy father’s day

پدرم نور و روشنایی تو این خانواده را هدایت میکند

و ما را کنار هم نگه می دارد

در حالی که تو پیرتر میشوی

میخواهم بدانی که من هم همیشه در سختی و راحتی

و پستی و بلندی ها در کنارت خواهم بود

در این روز مخصوص و زیبا استراحت کن

و نگرانی هایت را فراموش کن

روز پدرت مبارک

♠♠♠

I love my EYES when u look into them

I love my NAME when u say it

I love my HEART when u love it

I love my LIFE when u are in it

Happy Man's Day

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم ،

اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی ،

قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی ،

زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی . . .

روز مرد مبارک

♠♠♠

I wish I could have come up

with the best things to say to you

I appreciate for everything

you have done for me

The best words I can find for you is that

I love you with all my heart

Happy father’s day

ای کاش میتوانستم با بهترین جملات ممکن

این روز را به تو تبریک بگویم

من به خاطر تمامی کارهایی که برایم انجام داده ای

بی نهایت شاکرم

بهترین کلماتی که قادرم برای تشکر به تو بگویم اینست

با تمام قلبم تو را دوست دارم

روز پدر مبارک

♠♠♠

The words are easy when the language is LOVE

See !

I love the y

i love the o

i love the u

put them together

Happy Man's Day

وقتی زبانمون زبان عشق باشه کلمات خیلی ساده میشن!

نگاه کن؛

من Y رو دوست دارم

من O رو دوست دارم

من U رو دوست دارم!

حالا اینارو بزار کنار هم . . .

روز مرد مبارک

♠♠♠

Falling in love is when she falls asleep in your

arms and wakes up in your dreams

Happy Man's Day

عاشق شدن یعنی وقتی که اون توی آغوشت

خوابش میبره و بعد توی رویاهات بیدار میشه . . .

روز مرد مبارک

♠♠♠

Love is Pure

Love is Sure

Love is sweet poison

that Doctors can’t cure

Happy Man's Day

عشق یعنی پاکی

عشق یعنی اطمینان

عشق یه زهر شیرینه

که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

روز مرد مبارک

♠♠♠

There are 3 steps to happiness :

1. you، 2. me، 3. our hearts، 4. eternity

Happy Man's Day

سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره :

1- تو

2- من

3- قلبامون….

و بعد ابدیت!

روز مرد مبارک

♠♠♠

greatest words : I dun wana los U

pleasant words : I care for U

sweet words : I admire U

wonderful words : miss U

most important word : YOU

Happy Man's Day

5 تا از بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.

4 تا از دوست داشتنی ترین کلمات : تو برام مهم هستی.

3 تا کلمه ی شیرین : تورو تحسین میکنم.

2 تا کلمه ی شگفت انگیز : دلتنگت هستم.

1 کلمه که از همه مهمتره : “تو”

روز مرد مبارک

♠♠♠

Knock! Knock! May I Come Into Ur World?

I Bring No Flowers، No Gifts But Wishes

To Keep U Fresh، Prayers To Keep U

Healthy & Love To Keep U Smiling

Happy Man's Day

تق! تق! اجازه هست پا به دنیای تو بزارم؟ من با خودم گل نمیارم ،

با خودم هدیه هم نمیارم اما یه عالمه آرزو با خودم میارم که تورو همیشه تر و تازه نگه داره ،

با خدم کلی دعا میارم برای سلامتی تو ، و با خودم عشق میارم تا کاری کنم تو همیشه لبخند بزنی . . .

روز مرد مبارک

♠♠♠

Find arms that will hold u at ur weakest،

eyes that will c u at ur ugliest

heart that will luv at ur worst،

if u hv found it، u’ve found luv

Happy Man's Day

دستایی رو پیدا کن که در ضعیف ترین حالتت نگهت دارن ،

چشمایی که در زشت ترین حالتت نگاهت کنن

قلبی رو که وقتی توی بد ترین حالت هستی دوست داشته باشه؛

اگر تونستی اینارو پیدا کنی بدون که عشق رو پیدا کردی . . .

روز مرد مبارک

♠♠♠

A Father means so many things

An understanding heart

A source of strength

and support right from the very start

Happy Father’s Day

پدر معنی ها و مفاهیم زیادی دارد

مثل یک قلب درک کننده

و یا منبع قدرت و حمایت از همان روز اول

روز پدر مبارک

♠♠♠

The essential sadness is to go through life without loving

But it would be almost equally sad to leave this world without ever telling

those you love

Happy Man's Day

بد ترین غم اینه که وارد زندگی بشی که توش عشق وجود نداشته باشه

تقریبا مثل این میمونه که این دنیا رو ترک کنی بدون اینکه

به کسایی که دوسشون داری چیزی از عشقت گفته باشی . . . !

روز مرد مبارک

♠♠♠

When I think about a real life hero

Its your name that pops in my mind

Thanks for being so compassionate

Thanks for being so kind

Love you dad

وقتی درباره یک قهرمان در زندگی واقعی فکر میکنم

ناگهان اسمت به ذهنم خطور میکند

از اینکه این همه مهربان و دوست داشتنی هستی

از تو سپاس گذارم

پدرم دوستت دارم

♠♠♠

Accidents do happen.i slip- i trip- i stumble-

i fall & usually i dont care at all.

but now i dont know what to do cos

i slipped and fell in love with u

Happy Man's Day

اینا همه اتفاقیه که میفته…. من لیز میخورم ، میلغزم ، تلو تلو میخورم ،

میافتم و اکثرا هم اصلا اهمیت نمیدم اما حالا نمیدونم چیکار کنم!

آخه ایندفه لیز خوردم و توی عشق تو افتادم !

(در اصل منظور این بده که عاشق تو شدم!)

روز مرد مبارک

♠♠♠

A bell is no bell ’til u ring it، a song is no song ’til u sing it & luv in ur

heart wasnt love put there to stay - luv isnt luv ’til you give it away

Happy Man's Day

یک زنگ هیچی نیست تا وقتی به صدا درش بیاری ، یک شعر تا وقتی خونده نشه شعر نیست ،

عشق توی قلب تو تا وقتی که اسیرش کنی عشق نیست ،

عشق وقتی عشقه که رهاش کنی تا بره (به دیگه ای هدیه بدیش)

روز مرد مبارک

♠♠♠

Your guiding hand on my shoulder

Will remain with me forever

Thanks for always being there Papa

Happy Father’s Day

دست راهنمای تو بر روی شانه ام

تا ابد با من همراه خواهد بود

از اینکه همیشه در کنارم بودی

و حمایتم میکردی از تو ممنونم

روزت مبارک

♠♠♠

I wish i was ur blanket،i wish i was ur bed، i wish i was ur pillow

underneath ur head،i wanna b around u،

i wanna hold u tight، & b the lucky person

who kisses u goodnite

Happy Man's Day

کاش میشد من پتوی تو بودم ، کاش میشد توی تخت تو بودم

آرزو داشتم که بالش تو باشم ، زیر سرت باشم

میخوام همیشه اطراف تو باشم ، میخوام تورو محکم در آغوش بگیرم ،

دلم میخواد من همون شخص خوش شانسی باشم که میبوستت و بهت شب بخیر میگه

روز مرد مبارک

♠♠♠

Thank you for all the sacrifices

you make for our family

and all the joy and love you

bring into our lives

We couldn’t have asked

for a better Dad

Happy Father’s day

به خاطر تمامی فداکاری هایی که

برای خانواده مان انجام میدهی

و تمامی عشق و محبتی که به زندگیمان آوردی

از تو سپاس گذاریم

ما هرگز نمیتوانستیم

داشتن پدری بهتر از تو را آرزو کنیم

روز پدرت مبارک

♠♠♠

love is like war

easy to start

and difficult to end

Happy Man's Day

عشق مثل جنگ میمونه

شروع کردنش خیلی آسونه

اما پایان دادنش سخته

روز مرد مبارک

♠♠♠

Daddy’s hands were soft & kind

when I was crying

Daddy’s hands were hard as steel

when I’d done wrong

Daddy’s hands weren’t always gentle

but I’ve come to understand

There was always love in Daddy’s hands

Happy father’s day

وقتی گریه میکردم

دست های پدر مهربان و ملایم بود

وقتی اشتباه میکردم د

ست های پدر استوار و محکم بود

اگر چه دست های پدر همیشه بخشنده و لطیف نبود

اما فهمیدم که همیشه در دست هایش

عشق و محبت جریان داشت..

روزت مبارک پدرم

♠♠♠

my” love” is non stop like ”sea”

its ”trust” like ”blind”

its”shine” like ”star”

its”warm” like ”sun”

its” soft” like ”flower”

AND

its ” beautiful” like ”u”

Happy Man's Day

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.

عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.

عشق مثل ستاره میدرخشه.

عشق مثل خورشید گرم میکنه.

عشق مثل گل ها لطیفه.

و

عشق درست مثل تو زیباست

روز مرد مبارک

♠♠♠

Dear Dad

Thank you for giving me the best things

in my life in the form of your time and love

I am grateful to have as my dad

Happy father’s day

پدر عزیزم

از اینکه بهترین و با ارزش ترین چیزهای زندگی ام

را در قالب زمان و عشقت در اختیارم گذاشتی

از تو سپاس گذارم

من از اینکه پدری مثل تو دارم شاکرم

روز پدر مبارک

♠♠♠

To Luv some1 is madness، 2b loved by some1 is a Gift

Loving some1 who loves u is a duty،

but being loved by some1 whom u luv is LIFE

Happy Man's Day

دوست داشتن یه نفر دیوونگیه ، دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست

دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست ،

اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه!

روز مرد مبارک

♠♠♠

Happy Father’s Day to the superhero

who could have moved mountains

for my happiness

Love you

روز پدر را به ابر قهرمانی که به خاطر

شادی و خوشنودی من حاضر است

کوه ها را هم از جایشان بکند تبریک میگویم

دوستت دارم

♠♠♠

In life luv is neither planned nor does it happen

for a reason but when the luv is real

it becomes your plan for life n reason for living

Happy Man's Day

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته

اما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون

روز مرد مبارک

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...