هم خانواده تردید کلاس ششم

هم خانواده:مردد

مترادف: ارتیاب/ احتمال/ تردد/ حیرت/ دودلی/ ریب/ شبهه/ شک/ ظن/ وسواس/ دودل بودن/ مردد بودن

معنی : دودلی/ دودل بودن/ گمان

 

2 نظر

  1. مریم  موسویمریم موسویsays:

    هم خانواده تردید

  2. ریحانه توازهیریحانه توازهیsays:

    هم خانواده تردید :مردد ،تردد.