الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب سوالات فصل دوازدهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل دوازدهم علوم هشتم

فکر کنید (صفحه 98( سنگ ب لبه تیز داشته سنگ الف ورقه ورقه است.2-ب چون استحکام بیشتري دارد. فکر کنید (صفحه 99( سنگ هاي آذرین چون در اثرمواد مذاب بوجود می آیندحرارت بالا مانع ایجاد فسیل می شود. فعالیت (صفحه 100( نام سنگ گرانیت ریولیت گابرو بازالت اندازه ب...

جواب سوالات فصل یازدهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل یازدهم علوم هشتم

فصل 11 ) کانی ها) گفتو گوکنید (صفحه93( گرافیت ازجنس کربن در نوك مداد – در پیل ها در نیرو گاه هسته اي بعنوان کاهنده ي سرعت نوترون بکار می رود. طلا :کانی براق داراي جلا ، زیبا وداراي استحکام است بعنوان زیور آلات استفاده می شود. در صنایع الکترونیکی وپروتز...

جواب سوالات فصل دهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل دهم علوم هشتم

فکر کنید ها و آزمایش هاي فصل 10 علوم هشتم فعالیت (صفحه 85( خطوط مغناطیسی از اجسام نا رسانا عبور می کنند.می توانند مواد آهنی را جذب کنند. ب -با نزدیک کردن آهن ربا میدان مغناطیسی باعث آهن ربا شدن قیچی شده قطب هاي نا همنام یکدیگر را می ربایند. فعالیت (صفح...

جواب سوالات فصل نهم علوم هشتم

جواب سوالات فصل نهم علوم هشتم

فعالیت (صفحه 72( در اثر مالش، یک جسم الکترون از دست داده مثبت شده وجسم دیگر الکترون می گیرد منفی میشود اجسامی که بار مثبت ومنفی دارند همدیگر را می ربا یند. شانه پلاستیکی در اثر مالش داراي بار منفی می شود مولکول هاي آب نیز داراي یک سر مثبت هستند که جذب ...

جواب سوالات فصل هشتم علوم هشتم

جواب سوالات فصل هشتم علوم هشتم

جدول1) صفحه 53( ویژگی تغذیه حرکت رشد تولید مثل ازدیاد نسل وتنوع موجودات بزرگ شدن تعدادوابعاد سلول تهیه غذا و-مکان زندگی فراهم کردن ماده وانرژي نقش فعالیت (صفحه 62( مخمر نوعی قارج تکسلولی بوده که در شرایط مناسب به وسیله ي جوانه زدن زیاد می شود. گفت وگو ...

جواب سوالات فصل هفتم علوم هشتم

جواب سوالات فصل هفتم علوم هشتم

فعالیت (صفحه 53 ( اثر انگشت همه ي انسا نها با هم فرق داردواثر انگشت هر فرد مخصوص خودش است،اثر انگشت در تمام عمر یکسان است. -با داشتن اثر انگشت می توان افراد را شناسایی کرد. آزمایش کنید (صفحه 55( جوانه هاي روي سیب زمینی داراي هسته وماده ي وراثتی یکسان ه...

جواب سوالات فصل ششم علوم هشتم

جواب سوالات فصل ششم علوم هشتم

فکر کنید ها و آزمایش هاي فصل 6 علوم هشتم اطلاعات جمع آوري کنید )صفحه 46( غده هیپوفیز که در زیر مغز قرار گرفتهو هورمونهاي زیادي ترشح می کند. غده تیروئید در ناحیه گردن وجلوي ناي زیر حنجره قرار دارد غدد پاراتیرویید به صورت چهار غده در کنار تیرویید قرار دا...

جواب سوالات فصل پنجم علوم هشتم

جواب سوالات فصل پنجم علوم هشتم

فصل 5 )حس و حرکت ( فعالیت )صفحه 35 ( براي احساس نور باید گیرنده ي مناسب که در اندام چشم قرار دارد تحریک شود پس در مرحله اول درکی صورت نمی گیرد -ب- در پوست گیرنده مخصوص نور وجود نداردپس احساس نمی شودج- با نزدیک شدن نور مقداري از نور از پارچه عبور کرده و...

جواب سوالات فصل چهارم علوم هشتم

جواب سوالات فصل چهارم علوم هشتم

فصل 4 ) تنظیم عصبی( گفت و گو کنید )صفحه30( عطسه - سرفه - ضربان خون - تنفس - انعکاس مربوط به بصل النخاع است. پلک زدن :براي جلوگیري از آسیب دیدن چشم در برابر ضربه یا گرد وغبار-عطسه جلو گیري از ورود مواد خارجی به شش- سرفه عدم ورود غذا یا ذرات به ناي- ریزش...

جواب سوالات فصل سوم علوم هشتم

جواب سوالات فصل سوم علوم هشتم

فصل 3 )از درون اتم چه خبر ( گفت و گو کنید )صفحه22( عبارت1- مقدار بار الکتریکی e-p : با هم برابر ولی از نظر نوع بار با هم متفاوت هستند. عبارت2- نوترون داراي بار الکتریکی نیست. تعداد الکترون و پروتون یک عنصر با عنصر دیگر متفاوت است-تعداد بار مثبت و منفی ...

جواب سوالات فصل دوم علوم هشتم

جواب سوالات فصل دوم علوم هشتم

فصل2 تغییرهاي شیمیایی در خدمت زندگی( گفت و گو کنید )صفحه10( هدف از این مطلب این است تغییرات می توانند مفید یا مضر باشند تفکر ودید افراد مهم است سوختن جنگل مضر است ولی از یک طرف باعث فعال شدن دانه ي سخت ونهفته در ختان در روي زمین می شود. رشد تکامل وفرد ...

جواب سوالات فصل اول علوم هشتم

جواب سوالات فصل اول علوم هشتم

فصل1 تعاریف این فصل: ماده خالص:ماده اي که از ذرات یکسان ساخته شده باشدمی تواند عنصر باشد یا ترکیب عنصر :ماده اي ك از یک اتم ساخته شده باشد .ترکیب :ماده اي که مولکول هاي آن از اتصال اتم هاي مختلف ساخته شده باشد. مخلوط :ماده اي که مولکول ها و ذرات آن یکس...

ماده خالص چیست علوم هشتم

ماده خالص چیست علوم هشتم

ماده خالص:ماده اي که از ذرات یکسان ساخته شده باشدمی تواند عنصر باشد یا ترکیب عنصر :ماده اي ك از یک اتم ساخته شده باشد .ترکیب :ماده اي که مولکول هاي آن از اتصال اتم هاي مختلف ساخته شد...