الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده مقطوع چیست

هم خانواده مقطوع چیست

هم خانواده کلمه مقطوع :قاطع -قطعه- قطع مترادف کلمه مقطوع:طی شده-قطع شده-ثابت-بریده-قطعی-معین متضاد کلمه مقطوع: غیرمقطوع معنی کلمه مقطوع: گسسته- جدا شده...

کلمه های هم خانواده درس باغچه ی اطفال کلاس چهارم

کلمه های هم خانواده درس باغچه ی اطفال کلاس چهارم

تابش : تابندگی -تابان -تابنده تصویر : صورت-تصور-مصور-تصاویر جمع : جامع -جامعه -جمعیت -اجتماع -مجموع حاصل : حصول -تحصیل -محصل -محصول حفظ : محفظه -حافظ -محافظ - محفوظ حس : احساس  -حساس -  محسوس    حرکت : : متحرک-حرکات -تحرک -محرک -تحریک خبر :مخابرات -اخب...