الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

جواب سوالات درس سیزدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس سیزدهم مطالعات هشتم

درس13 1-زیرا سلجوقیان الف(موفق شدند بر سرزمینهای وسیعی که شامل بخش عمدة فالت ایران و مناطق همجوار آن از مرزهای چینتا دریای مدیترانه میشد، مسلط شوند. ب( حکومتی نیرومند را به وجود آورند. ج( در دوران سلجوقیان تشکیالت و نظام دیوانیمنظم و گسترده ای در ایران...

جواب سوالات درس دوازدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس دوازدهم مطالعات هشتم

درس 12 1-خیر؛ زیرا برخی از این سلسلهها مانند طاهریان و سامانیان با فرمان و یا با تأیید خلیفة عباسی به قدرت رسیدند و خود راوفادار و مطیع خالفت نشان میدادند. با این حال، در ادارة قلمرو خود استقالل کامل داشتند و مانع دخالت خلیفه و عوامآلن در درون قلمرو خو...

جواب سوالات درس یازدهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس یازدهم مطالعات هشتم

درس یازدهم • .2یکی از علل مهم نابودی ابومسلم خراسانی و خاندان برمکیان از سوی خلفای عباسی )منصور و هارون( با وجود خدمتیکه اینان به عباسیان کردند: الف( ترس از نفوذ و قدرت روز افزون آنها بود. خلفا وجود چنین افراد قدرتمندی را خطری برایحکومت و قدرت خود تصور...

جواب سوالات درس دهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس دهم مطالعات هشتم

درس دهــــــــــــم فعالیت1-صفحه57: -اصرارامام علی)ع( برعمل به قآن وسنت پیامبر واجرای کامل عدالت اسالمی. -فتنه جویی سه گروه ثروت اندوزان)ناکثین( . ریاست طلبان)قاسطین( و ساده اندیشان)مارقین یا ...

جواب سوالات درس نهم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس نهم مطالعات هشتم

درس نــهــــــم .2سورة َم َسد )سورة 111قرآن مجید .3پیروی کورکورانة مشرکان از عقاید آباء و اجدای؛ مخالفت آشکار اسالم با افکار و عقاید جاهلی؛ به خطر افتادن منافع اقتصادی اشراف مکه با گروش بردگان و فقیران به اسالم؛ به خطر افتادن مقام و موقعیت سیاسی و اجتم...

جواب سوالات درس هفتم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس هفتم مطالعات هشتم

فعالیت شماره 1صفحه : 37 جهت انجام این فعالیت باید انواع رسانه ها را بدانیم ؛ 1– رسانه کالمی مانند زبان : اعالم نحوه دادن نمرات مستمری توسط معلم در کالس 2– رسانه چاپی یا نوشتاریمانند عالئم،کتابها،روزنامه هاومجّالت: خواندن خبری از مجله رشد 3- رسانه های ا...

جواب سوالات درس ششم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس ششم مطالعات هشتم

درس 6 فعالیت شماره 1صفحه : 32 مهمترین وظیفه ی والدین مراقبت وتربیت صحیح فرزندان و تحویل آنها به جامعه است ، بخاطر انجام این مسولیت مهم باید مواظب باشند فعالیت شماره 2صفحه : 32 ارتباط با خدا ویاد اوبا دعا کردن و نماز خواندن  انسان را آرام کرده و از وسوس...

جواب سوالات درس پنجم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس پنجم مطالعات هشتم

درس 5 فعالیت 1ص: 24 بعنوان مثال استقالل طلبی یا شک و تردید بله ، هرچه از والدین خود فاصله می گیرم تمایل به طغیان و مخالفت در من زیاد می شود " استقالل طلبی " وبا شک و تردید احساس دلهره و نداشتن اعتماد به نفس.وارد نشدن به جمع ها و موقعیتهای اجتماعی غیر ا...

جواب سوالات درس چهارم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس چهارم مطالعات هشتم

درس 4 فعالیت 1و 2صفحه : 22باراهنمایی دبیر دانش آموزان برنامه و فعالیت دلخواه خود را انجام دهند . فعالیت 3کاربرگه شماره 2صفحه : 21 : 1 1– اعالم داوطلب شدن – 2تأیید صالحیت – 3شرکت در تبلیغات – 4انتخاب شدن با کسب حداکثر آرا 5– تنفیذ – 6تحلیف – 7انتخاب وزی...

جواب سوالات درس سوم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس سوم مطالعات هشتم

درس 3 فعالیت 1صفحه : 15 حجت االسالم دکتر حسن روحانی – با رأی مستقیم مردم – 7نفر بودند که 2نفرشان انصراف دادند. فعالیت 2صفحه – 1332 : 17بعدی – 1336اگر در آن زمان 18سال داشته باشند طبق قانون می توانند. فعالیت 3صفحه : 17به ترتیب : راه و شهر سازی – فرهنگ و...

جواب سوالات درس دوم مطالعات هشتم

جواب سوالات درس دوم مطالعات هشتم

درس 2 فعالیت 1صفحه : 7 افزایش و ایجاد روحیه ی نیکوکاری – تمایل به کارهای نیک و خدا پسندانه –انجام بهتر فریضه ها و واجبات دینی بخشودگی گناهان و برخورداری از اجر معنوی –افزایش مال وبرکت روزی – آرامش خاطر و... فعالیت 2صفحه : 7 جلوگیری از اختالفات ودر گیری...

جواب سوالات درس اول مطالعات هشتم

جواب سوالات درس اول مطالعات هشتم

درس 1 فعالیت 1صفحه : 3 الف : جلوه ها و شکلهایی از احساس مسولیت ، تعاون ، همکاری ، کمک به همدیگرو همفکری برای حل مشکالت ب : احساس وظیفه و مسولیت و کمک کردن و پیدا کردن راه چاره برای حل مشکل و شرایط سخت و بد پیش آمده پ : در ماجرای اول دوره درمان احمداقا ...

جواب سوالات درس هفدهم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس هفدهم ادبیات هشتم

1خودارزیابی درس هفدهم صفحه ی ١٢١ ١-شکسپیر،روزگار را چه چیزی تشبیه کرده است؟ به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود. ٢-این بیت حافظ باکدام قسمت درس،ارتباط دارد؟ نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دا...

جواب سوالات درس شانزدهم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس شانزدهم ادبیات هشتم

درس 16 ص 116 1 -دربند اول شعر پرندۀ آزادی تشبیه ها را بیابید؟ محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد. 2 -منظور شاعر از کودکان سنگ چیست؟کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود وکشورشانهیچ اسلحه ای به جزسنگ ندارند. 3 -نوجوانان فلسطی...

جواب سوالات درس سیزدهم ادبیات هشتم

جواب سوالات درس سیزدهم ادبیات هشتم

درس 13 ص 96 .1درمتن درس به نامه کدام حماسه سازان واقعه کربالشده است؟ امام حسین }ع{ .2چراحضرت عباس}ع{یکی ازاسوه های جوانمردی درواقعه کربالشمرده میشوند؟ چون ایشان باآن سن کم توانستن دربرابردشمن بایستندودراین راه شهیدشوند 3.به نظره شماچگونه میتوان یاده شه...