الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده موافق

هم خانواده موافق

هم خانواده موافق: توفیق-وفق- موافق-موفقیت معنی موافق:معادل-جور- مطابق- سازگار- برابر- مساعد- متفق- هماهنگ- دمساز- مطلوب- متناسب-مقبول- شایسته- مناسب...

هم خانواده اعضا

هم خانواده اعضا

هم خانواده اعضا:عضو-عضویت معنی اعضا:کارمندان-اندام- پرسنل-...

هم خانواده صبور چیست

هم خانواده صبور چیست

هم خانواده صبور :صبر-صابر مترادف کلمه صبور: شکیبا- صابر- متحمل-- خویشتن دار- رزین- بردبار- حلیم- خوددار متضاد کلمه صبور: ناشکیبا معنی کلمه صبور: شکیبا-خود دار-بردبار هم خانوا...

هم خانواده تعیین

هم خانواده تعیین

هم خانواده تعیین : معین معنی  تعیین :برگماشتن- بازشناخت- منصوب- انتخاب- گزینش- برگماری- ا...

هم خانواده مجال

هم خانواده مجال

توانایی-امکان- پروا- حوصله- زمان- فرصت- یارا- وقت- محل جولانگاه- جا- توان- عرصه- میدان اگر هم خانواده میدانید در بخش نظرات ب...