الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده معمولی چیست

هم خانواده معمولی چیست

مترادف= رایج- عادی- متداول- متعارف- مرسوم- مستعمل- پیش پاافتاده- عام- مبتذل متضاد= خاص- نامتعارف معنی= پیش پا افتاده- بی ارزش- بی بها- ساده- میانه- ...

هم خانواده تردید کلاس ششم

هم خانواده تردید کلاس ششم

هم خانواده:مردد مترادف: ارتیاب/ احتمال/ تردد/ حیرت/ دودلی/ ریب/ شبهه/ شک/ ظن/ وسواس/ دودل بودن/ مردد بودن معنی : دودلی/ دودل بودن/ ...

هم خانواده طالب چیست

هم خانواده طالب چیست

هم خانواده:طلب مطلوب طالب مترادف= جوینده - خواهنده- خواهان- خواستار- مایل- محصل- تلمیذ- طلبه - سالک متضاد= مطلوب- استاد- پیر- مرید- مرشد معنی= جوینده- دانشجو- پ...

هم خانواده و معنی استراق چیست

هم خانواده و معنی استراق چیست

دزدیدن- دزدیده کاری کردن - استراق سمع: دزدیده گوش کردن- دزدیده گوش به سخن کسی فراداشتن- پنهانی گوش دادن ۱ - ( مصدر ) دزدیدن کاری کردن . یا استراق سمع . دزدیده شنیدن گوش بسخن کسی فرا دادن...

هم خانواده کلمه عظمت چیست

هم خانواده کلمه عظمت چیست

هم خانواده کلمه عظمت :عظیمه- عظیم- معظم- اعظم -عظمی -عظمت شکوهی -بزرگی- شُکوه- بزرگواری- فر- هیبت جلال- مهابت- حشمت- مجد- سطوت- کلانی- شوکت- کرامت- صلابت- کبریا- فره- قدرت هم خانواده وضع هم خانواده برای خلق هم خانواد...

صحرا اسدالهی در فیلم آنتن

صحرا اسدالهی در فیلم آنتن

[صحرا اسدالهی در فیلم آنتن] [صحرا اسدالهی در فیلم آنتن] [صحرا اسدالهی در فیلم آنتن] [صحرا اسدالهی در فیلم آنتن] [صحرا اسدالهی در فیلم آنتن] [صحرا اسدالهی در فیلم آنتن] [صحرا اسدالهی در فیلم آنتن] [صحرا اسدالهی در فیلم آنتن] [صحرا اسدالهی در فیلم آنتن] ...

سمانه منیری در انتن

سمانه منیری در انتن

[سمانه منیری در انتن] [سمانه منیری در انتن] [سمانه منیری در انتن] [سمانه منیری در انتن] [سمانه منیری در انتن] [سمانه منیری در انتن] [سمانه منیری در انتن] [سمانه منیری در انتن] [سمانه منیری در...