الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده سکوت

هم خانواده سکوت

هم خانواده سکوت کلاس پنجم: مسکوت-ساکت  معنی سکوت: آرام-خاموش مترادف سکوت: صامت-آرام- راحت- خاموش- دنج- خموش متضاد سکوت: شلوغ سکوت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی خاموش و همچنین سکوت در فرهنگ فارسی بی صدا و سکوت در فرهنگ معین به معنی آرام و همچنین سکوت در فر...

10 هم خانواده برای کلمه متعال

10 هم خانواده برای کلمه متعال

 هم خانواده متعال هفتم :اعتلا-تعالی-علو-معلی- علوی- -علیه -علی -اعلی -علوی -عالی معانی: برتری، بلندی، پیشرفت، ترقی، رفعت، بلندپایه شدن متعال در لغت نامه دهخدا: بلندشونده متعال در فرهنگ فارسی: بسیاربلند متعال در فرهنگ معین: والا-برتر متعال در فرهنگ عمید...

هم خانواده کهن چیست

هم خانواده کهن چیست

هم خانواده کهن: کهنه معنی کهن: فرمانروایی-سرپرستی مترادف کهن: کهنه-باستانی- دیرینه-کنانه-قدیم متضاد کهن:نو-جدید کهن در فرهنگ لغت دهخدا به معنی مقابل نو و همچنین کهن در فرهنگ فارسی دیرین و کهن در فرهنگ معین به معنی قدیمی و همچنین کهن در فرهنگ عمید به مع...

هم خانواده سهل

هم خانواده سهل

هم خانواده سهل : تسهیل معني سهل : ساده- آسان- کم میسر اندک- نرم- کم اهمیت- روان- ناچیز- هموار- کوچک سهل در لغت نامه دهخدا: نرم از هر چیزی سهل در فرهنگ فارسي: آسان سهل در فرهنگ معين: نرم سهل در فرهنگ عميد: کم...

هم خانواده اعتراف

هم خانواده اعتراف

هم خانواده اعتراف: مثل-عرف-معترف-اعراف-عرفه معني اعتراف: پذیرش-بزبان آوری- پذیرا- مقر ابراز- خستو- اذعان- تصدیق- اظهار- بیان- افشا- اقرار اعتراف در لغت نامه دهخدا: خبر دادن کسی را از نام و حال و صفت خود اعتراف در فرهنگ فارسي: اقرارکردن اعتراف در فرهنگ ...

هم خانواده شرکت

هم خانواده شرکت

هم خانواده شرکت: شرکا-مشترک معني شرکت: هنبازی-هنباز- همستان- انبازی- همبازی- همکاری- باهَمان- باهمان- شراکت-کارتل- انبازی- کمپانی شرکت در لغت نامه دهخدا: شریک شدن شرکت در فرهنگ فارسي: همدست شدن شرکت در فرهنگ معين: شریک شدن شرکت در فرهنگ عميد: انبا...

هم خانواده امثال کلاس ششم

هم خانواده امثال کلاس ششم

هم خانواده مثل-تمثیل معني امثال : همانند امثال در لغت نامه دهخدا: مثلها امثال در فرهنگ فارسي: مانند امثال در فرهنگ معين: شبیه ها امثال در فرهنگ عميد: ...

هم خانواده توحید

هم خانواده توحید

هم خانواده توحید:وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت-وحدت معني توحید: یگانه پرستی- یکتا پرستی-یگانگی-یگانه کردن اقرار به یگانگی خدا کردن-یکی شمردن- ایمان به وحدانیت خدا داشتن-خدا را یگانه دانستن- توحیددر لغت نامه دهخدا: یگانه توحیددر فرهنگ فارسي: یکتا...

هم خانواده کاشف چیست

هم خانواده کاشف چیست

هم خانواده های كاشف: مكتشف-كشف-اكتشاف است مترادف کاشف: یابنده-مکتشف معنی کاشف: : بازیابنده-آشکارگر -یابنده کاشف در لغت نامه دهخدا:پیداکننده-برهنه کننده کاشف در فرهنگ فارسی:پدید آورنده-کشف کننده- آشکارکننده- برهنه کننده کاشف در فرهنگ معین:کشفه -آشکار کن...

2 هم خانواده برای کلمه صبر

2 هم خانواده برای کلمه صبر

هم خانواده صبر:صابر -صبور معنی صبر: شکیبایی- بردباری- خونسردی- شکیب- درنگ- عطسه آرام- انتظار- قرار- تاب- شکیبایی- تحمل- حلم صبردر لغت نامه دهخدا: شکیبایی صبردر فرهنگ فارسي: بردباری صبردر فرهنگ معين: شکیبایی بسیار زیاد صبردر فرهنگ عميد: زمین پر از س...

 هم خانواده ارتیاط

هم خانواده ارتیاط

هم خانواده ارتباط:مرتبط ربط- ارتباطات رابطه- معنی ارتیاط: پیوستار- بستگی- پیوستگی- پیوند- وفاق تماس- وابستگی- دلبستگی- مناسبت- رابطه- مراوده- ربط- علایق- سروکار ارتیاط در لغت نامه دهخدا: رَبط ارتیاط در فرهنگ فارسي: بستن ارتیاط در فرهنگ معين: ربط دادن ا...

هم خانواده کلمه تفکر چیست

هم خانواده کلمه تفکر چیست

هم خانواده تفکر:فکر،افکار، تفکر،متفکران، فکور معنی تفکر: شناختاری اندیشیدن- پنداشت- اندیشگری- اندیشه- فکر- استدلال- خیال- تأمل- تعقل- تدبر- تصور- تفکردر لغت نامه دهخدا: اندیشه کردن تفکردر فرهنگ فارسي: تفکرات تفکردر فرهنگ معين: اندیشه تفکردر فرهنگ عميد:...

هم خانواده درس

هم خانواده درس

هم خانواده درس:دروس-مدرسه-تدریس معنی درس: آموزش-آموزه- عبرت بحث- پند- تعلیم- مشق درس در لغت نامه دهخدا: قسمتی از آنچه درس داده شود درس در فرهنگ فارسي: هرجزئ وقسمت ازکتاب که دریک نوبت آموخته شود درس در فرهنگ معين: آموزش درس در فرهنگ عميد: راه...

هم خانواده برای عظمت

هم خانواده برای عظمت

هم خانواده عظمت کلاس سوم :عظیمه- عظیم- معظم- اعظم- عظمی- عظمی معنی عظمت : شکوهی-بزرگی- شُکوه- بزرگ منشی- فر- بزرگواری- هیبت-بزرگی- مهابت- جلال- مجد-حشمت- کلانی- سطوت- کرامت- شان- کبریا- شکوه- قدرت- شوکت- فره- صلابت- عظمت در لغت نامه دهخدا: بزرگی عظمت د...

هم خانواده دانش چیست

هم خانواده دانش چیست

هم خانواده دانش کلاس سوم :دانا - دانشمند - دانا و نکته دان معنی دانش : معرفت-اندیشه- فضل- بینش- فرهنگ- حکمت- علم- خرد- شناخت- دانایی دانش در لغت نامه دهخدا: دانستن دانش در فرهنگ فارسي: دانندگی دانش در فرهنگ معين: علم دانش در فرهنگ عمي...