الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده حکم

هم خانواده حکم

[هم خانواده حکم چیست] هم خانواده حکم چیست محکوم محاکمه حکومت محکمه esmneves...

هم خانواده معتدل

هم خانواده معتدل

[هم خانواده معتدل چیست] هم خانواده کلمه معتدل :عدالت-اعتدال -عدل -_معتدل_ -معدل -تعدیل -متعادل   مترادف کلمه معتدل: کژ-آرام-کج-ملایم-مستقیم -میانه رو-راست-نرم خو-دارای اعتدال-معتدله متضاد کلمه معتدل: تندرو معنی کلمه معتدل: نه سرد و نه گرم-میانه-خوش آب ...

هم خانواده دوام

هم خانواده دوام

[هم خانواده دوام چیست] هم خانواده دوام چیست ابدیت، ادامه، استمرار، ایستادگی، بقا، پافشاری، پایداری، تاب، ثبات esmneves...

هم خانواده انجب

هم خانواده انجب

[هم خانواده انجب چیست] هم خانواده انجب چیست نجیب تر- شریف تر - ارجمند تر esmneves...

هم خانواده شاکر

هم خانواده شاکر

[هم خانواده شاکر چیست] هم خانواده شاکر چیست _شاکر_-مشکور-شُکر-شکور esmneves...

هم خانواده نقص

هم خانواده نقص

[هم خانواده نقص چیست] هم خانواده و معنی نقص چیست هم خانواده:ناقص / منقوص /نقصان / نقوص/ مناقصه مترادف: خرابی/ خرده/ شایبه/ صدمه/ عیب/ کاستی/ کاهش/ کمبود/ کمی/ نارسایی/ نقصان معنی : کمبود/ کاهش/ کاستی/ کمی esmneves...

هم خانواده سبقت

هم خانواده سبقت

[هم خانواده سبقت چیست] هم خانواده سبقت چیست پیشدستی، پیشی، تقدم، مسابقه، پیشی گرفتن esmneves...

هم خانواده حبس

هم خانواده حبس

[هم خانواده کلمه حبس چیست] هم خانواده کلمه حبس چیست محبوس بازداشتگاه، زندان، سجن، حبسگاه، سیاه چال، محبس esmneves...

هم خانواده عوض

هم خانواده عوض

[هم خانواده عوض چیست] هم خانواده:تعویض-معاوضه معنی عوض:ورت- جانشین- گردیده- به جای-جابه جا- جایگزین- جابجاکردن- esmneves...

هم خانواده کلمه مزار

هم خانواده کلمه مزار

[هم خانواده مزار چیست] هم خانواده مزار چیست معنی مزار :آستانه گور- آرامگاه- زیارتگاه آرامگاه- ضریح- تربت- مقبره- حرم- مرقد- قبر- مدفن- لحد esmneves...

هم خانواده کلمه حاکم

هم خانواده کلمه حاکم

[هم خانواده حاکم چیست] هم خانواده حاکم چیست حکم حکیم احکاممحکوم حکومت محکوم esmneves...

هم خانواده جاهل

هم خانواده جاهل

[هم خانواده جهل چیست] هم خانواده جاهل :جهالت - جهل -مجهول مترادف کلمه جهل: نادانی-بی اطلاعی-حماقت-بی خبری-بی علمی متضاد کلمه جهل: معرفت-دانش معنی کلمه جهل: نادانستگی-نادانی esmneves...