الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده لحظه چیست؟

هم خانواده لحظه چیست؟

هم خانواده کلمه لحظه : لحظات-ملاحظه معني لحظه: یک نگاه-یکدم -دم -وهله-آن وقت-ثانیه-نفس-حین-لمحه-دقیقه-دم لحظه در لغت نامه دهخدا: چشم زد لحظه در فرهنگ فارسي: یکدم لحظه در فرهنگ معين: یک دم لحظه در فرهنگ عميد: یک چشم به ...

هم خانواده تقسیم

هم خانواده تقسیم

هم خانواده کلمه تقسیم : قسمت -مقسم-اقسام-قسم معني تقسیم: پاره کردن-پاره-بخش-بخشش-بخش کردن تقسیم در لغت نامه دهخدا: وابخشیدن تقسیم در فرهنگ فارسي: بخش قسمت بهره تقسیم در فرهنگ معين: توزیع کردن تقسیم در فرهنگ عميد: پراکند...

هم خانواده استقلال کلاس پنجم

هم خانواده استقلال کلاس پنجم

هم خانواده کلمه استقلال : مستقل معني استقلال: خودسری آزادسری خودسالاری خودایستایی استقلال در لغت نامه دهخدا: بلند برآمدن استقلال در فرهنگ فارسي: بلند بر آمدن استقلال در فرهنگ معين: خودمختار بودن استقلال در فرهنگ عميد: آزادی...

هم خانواده نشر

هم خانواده نشر

هم خانواده کلمه نشر : منتشر-انتشار-نشریه-ناشر معني نشر: گستردن-پخش-پراکنده کردن-پراکندن-شیوع-سرایت-ترویج-پخش-اشاعه-توزیع-طبع-انتشار- چاپ نشر در لغت نامه دهخدا: گستردگی نشر در فرهنگ فارسي: پراکنده کردن نشر در فرهنگ معين: انتشار نشر در فرهنگ عميد: زند...

هم خانواده فریب کلاس ششم

هم خانواده فریب کلاس ششم

هم خانواده کلمه فریب : فریبنده معني فریب: ریب- زرق- عشوه- - فسون- فند- کید- گول- مکر- نیرنگ-- خدعه- دسیسه- دغا- دوزوکلک- ریا- اغفال- اغوا- تزویر- تغابن- حقه- حیله-غبن- غدر- غش فریب در لغت نامه دهخدا: فریبنده فریب در فرهنگ فارسي: مکر فریب در فرهنگ معين:...

هم خانواده محکم

هم خانواده محکم

هم خانواده محکم عبارت است از :مستحکم - استحکام معانی کلمه محکم:سفت استوار- سخت- استوان- پابرجا- مستحکم بادوام- قرص- پایدار- قایم- ثابت- سدید- معنی محکم در لغت نامه دهخدا:پابرجا-استوار-قرص-استوارشده -مستحکم معنی محکم در جدول:رست مرصوص-شق-با دوام معنی مح...

هم خانواده حبس چیست

هم خانواده حبس چیست

هم خانواده کلمه حبس : محبوس معني حبس: بازداشتگاه، زندان، سجن، حبسگاه، سیاه چال، محبس حبس در لغت نامه دهخدا: بازداشتن حبس در فرهنگ فارسي: زندان حبس در فرهنگ معين: زندانی کردن حبس در فرهنگ عميد: با...

2 هم خانواده برای کلمه معذرت

2 هم خانواده برای کلمه معذرت

 هم خانواده کلمه معذرت : معذور-عذر معني معذرت: عذرخواهی - پوزش خواهی-پوزش طلبی- معذرت در لغت نامه دهخدا: عذرخواهی و پوزش معذرت در فرهنگ فارسي: پوزش معذرت در فرهنگ معين: عذر معذرت در فرهنگ عميد...

هم خانواده صلح

هم خانواده صلح

هم خانواده کلمه صلح : مصالحه-اصلاح معني صلح: آسودگی-آشتی- سازش- مصالحه-آرامش- صفا- آشتی- سازش- اصلاح صلح در لغت نامه دهخدا: آشتی صلح در فرهنگ فارسي: سازش صلح در فرهنگ معين: آشتی صلح در فرهنگ عميد: مصالح...

هم خانواده معلم چیست

هم خانواده معلم چیست

هم خانواده کلمه معلم : علم -علیم - معلم -تعلیم -عالم -اعلام - معلوم معني معلم: هادی-آموزنده- آموزگار- مربی- مدرس- اتابک- لله-استاد- دبیر معلم در لغت نامه دهخدا: نگارکرده معلم در فرهنگ فارسي: نگارین معلم در فرهنگ معين: تعلیم دهنده آموزنده معلم در فرهنگ ...

هم خانواده انتظار

هم خانواده انتظار

 هم خانواده کلمه انتظار : نظارت *نظر* ناظر* منظره* منتظر*منظور معني انتظار: چشم داشتن-چشمداشت- چشم براه بودن- نگرش آرزو- صبر- امید- شکیبایی- توقع- شکیب انتظار در لغت نامه دهخدا: چشم داشتن انتظار در فرهنگ فارسي: چیزی راچشم داشتن انتظار در فرهنگ معين: تو...

هم خانواده فکر

هم خانواده فکر

هم خانواده کلمه فکر : فکور-افکار-متفکران-تفکر معني فکر: خیال-اندیشه-تصور-پندار-انگار-تأمل-نظریه-تعقل-یاد-تفکر-خاطر-سگالش-خاطره- سگالش-گمان-باور-اندیشه فکر در لغت نامه دهخدا: افکار فکر در فرهنگ فارسي: اندیشه فکر در فرهنگ معين: فکرت فکر در فرهنگ عميد: ...

هم خانواده کلمه حاضر

هم خانواده کلمه حاضر

هم خانواده کلمه حاضر : حضور-محضر-حضار معني حاضر: فراهم -آماده - پیدا - باشنده - اکنون - حی - مستعد -شاهد - مهیا - موجود- فراهم حاضر در لغت نامه دهخدا: شاهد حاضر در فرهنگ فارسي: مهیا حاضر در فرهنگ معين: مستعد حاضر در فرهنگ عميد:...