الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده خارج کلاس سوم

هم خانواده خارج کلاس سوم

هم خانواده کلمه خارج : خروج-مخرج معني خارج: برون-بیرون- سطح عالی فقه-برون- تحصیلات عالی حوزوی- بیرون -خارجه-بیگانه خارج در لغت نامه دهخدا: بیرون رونده خارج در فرهنگ فارسي: بیرون خارج در فرهنگ معين: خروج کننده خارج در فرهنگ عميد: کشور ...

هم خانواده عقل

هم خانواده عقل

هم خانواده کلمه عقل : عاقل-معقول-تعقل-عقول معني عقل: هوش-خرد-دانش-خِرَد-دانایی-دها-کله-ذکاوت-هوش-فهم-معرفت عقل در لغت نامه دهخدا: بند آمدن عقل در فرهنگ فارسي: بند بر پای بستن عقل در فرهنگ معين: دریافتن عقل در فرهنگ عميد: ...

هم خانواده لحظه چیست؟

هم خانواده لحظه چیست؟

هم خانواده کلمه لحظه : لحظات-ملاحظه معني لحظه: یک نگاه-یکدم -دم -وهله-آن وقت-ثانیه-نفس-حین-لمحه-دقیقه-دم لحظه در لغت نامه دهخدا: چشم زد لحظه در فرهنگ فارسي: یکدم لحظه در فرهنگ معين: یک دم لحظه در فرهنگ عميد: یک چشم به ...

هم خانواده تقسیم

هم خانواده تقسیم

هم خانواده کلمه تقسیم : قسمت -مقسم-اقسام-قسم معني تقسیم: پاره کردن-پاره-بخش-بخشش-بخش کردن تقسیم در لغت نامه دهخدا: وابخشیدن تقسیم در فرهنگ فارسي: بخش قسمت بهره تقسیم در فرهنگ معين: توزیع کردن تقسیم در فرهنگ عميد: پراکند...

هم خانواده استقلال کلاس پنجم

هم خانواده استقلال کلاس پنجم

هم خانواده کلمه استقلال : مستقل معني استقلال: خودسری آزادسری خودسالاری خودایستایی استقلال در لغت نامه دهخدا: بلند برآمدن استقلال در فرهنگ فارسي: بلند بر آمدن استقلال در فرهنگ معين: خودمختار بودن استقلال در فرهنگ عميد: آزادی...

هم خانواده نشر

هم خانواده نشر

هم خانواده کلمه نشر : منتشر-انتشار-نشریه-ناشر معني نشر: گستردن-پخش-پراکنده کردن-پراکندن-شیوع-سرایت-ترویج-پخش-اشاعه-توزیع-طبع-انتشار- چاپ نشر در لغت نامه دهخدا: گستردگی نشر در فرهنگ فارسي: پراکنده کردن نشر در فرهنگ معين: انتشار نشر در فرهنگ عميد: زند...

هم خانواده فریب کلاس ششم

هم خانواده فریب کلاس ششم

هم خانواده کلمه فریب : فریبنده معني فریب: ریب- زرق- عشوه- - فسون- فند- کید- گول- مکر- نیرنگ-- خدعه- دسیسه- دغا- دوزوکلک- ریا- اغفال- اغوا- تزویر- تغابن- حقه- حیله-غبن- غدر- غش فریب در لغت نامه دهخدا: فریبنده فریب در فرهنگ فارسي: مکر فریب در فرهنگ معين:...

هم خانواده محکم

هم خانواده محکم

هم خانواده محکم عبارت است از :مستحکم - استحکام معانی کلمه محکم:سفت استوار- سخت- استوان- پابرجا- مستحکم بادوام- قرص- پایدار- قایم- ثابت- سدید- معنی محکم در لغت نامه دهخدا:پابرجا-استوار-قرص-استوارشده -مستحکم معنی محکم در جدول:رست مرصوص-شق-با دوام معنی مح...