الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم آخرین مطالب وبسایت:

هم خانواده درس

هم خانواده درس

هم خانواده درس:دروس-مدرسه-تدریس معنی درس: آموزش-آموزه- عبرت بحث- پند- تعلیم- مشق درس در لغت نامه دهخدا: قسمتی از آنچه درس داده شود درس در فرهنگ فارسي: هرجزئ وقسمت ازکتاب که دریک نوبت آموخته شود درس در فرهنگ معين: آموزش درس در فرهنگ عميد: راه...

هم خانواده برای عظمت

هم خانواده برای عظمت

هم خانواده عظمت کلاس سوم :عظیمه- عظیم- معظم- اعظم- عظمی- عظمی معنی عظمت : شکوهی-بزرگی- شُکوه- بزرگ منشی- فر- بزرگواری- هیبت-بزرگی- مهابت- جلال- مجد-حشمت- کلانی- سطوت- کرامت- شان- کبریا- شکوه- قدرت- شوکت- فره- صلابت- عظمت در لغت نامه دهخدا: بزرگی عظمت د...

هم خانواده دانش چیست

هم خانواده دانش چیست

هم خانواده دانش کلاس سوم :دانا - دانشمند - دانا و نکته دان معنی دانش : معرفت-اندیشه- فضل- بینش- فرهنگ- حکمت- علم- خرد- شناخت- دانایی دانش در لغت نامه دهخدا: دانستن دانش در فرهنگ فارسي: دانندگی دانش در فرهنگ معين: علم دانش در فرهنگ عمي...

هم خانواده ی هوش

هم خانواده ی هوش

هم خانواده هوش کلاس سوم :هوشیار -باهوش-هوشمند-بی هوش معنی هوش : موت-خرد- مرگ- عقل- درایت- زیرکی- فراست- فهم- روح- کیاست- جان-ادراک- شعور- استعداد- بیداری هوش در لغت نامه دهخدا: زیرکی هوش در فرهنگ فارسي: مرگ هوش در فرهنگ معين: آگاهی هوش در فرهنگ عميد: ت...

4 هم خانواده برای هلاک

4 هم خانواده برای هلاک

هم خانواده هلاک کلاس سوم :هلاکت،مهلک ،استهلاک معنی هلاک : زوال، فنا، نابودی، قتل، مرگ، موت، هلاکت، معدوم، نابود، نیست- مرگ- نابودی- نیستی هلاک در لغت نامه دهخدا: مردن هلاک در فرهنگ فارسي: نیست شدن هلاک در فرهنگ معين: فنا هلاک در فرهنگ عميد: مردن در اثر...

هم خانواده برای طبیعت

هم خانواده برای طبیعت

هم خانواده طبیعت: طباع -طبع - طبیعی معنی طبیعت: نیاد-سرشت- کیاناد- زیستگاه- خوی- خیم مترادف طبیعت: دهر-آفرینش- روزگار- اصل- دنیا- حالت- عالم- خاصه- جهان- خلق- نهاد- خلقت- منش- خمیره طبیعت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سلیقه و همچنین طبیعت در فرهنگ فارسی س...

10 هم خانواده برای کلمه جمع

10 هم خانواده برای کلمه جمع

هم خانواده جمع :جماعت جامع جمعه مجموع جامعه جمع تجمع اجماع تجمیع جمیع معنی جمع :گروه- همباریش- فلنج- الفنج- رمن- چندگانه- رایشگری- تجمع- همه- جماعت- مجموع- جمعیت- عده- حزب- علاوه- دسته- اضافه- فرقه- زمره- مجمع جمع در لغت نامه دهخدا: رستاخیز جمع در فرهن...

هم خانواده کلمه گزیده چیست

هم خانواده کلمه گزیده چیست

هم خانواده کلمه گزیده : گزیدهگان-گزینش معني گزیده :نقاوت - برگزیده- نخبه- خلاصه- منتخب- زبده گزیده در لغت نامه دهخدا: پسندیده گزیده در فرهنگ فارسي: انتخاب کرده اختیار کرده گزیده در فرهنگ معين: نیش خورده گزیده در فرهنگ عميد: کسی که جانور گزنده ای او را ...

هم خانواده کتاب چیست

هم خانواده کتاب چیست

هم خانواده کلمه کتاب: مکتب -کتب-مکتوب-کاتب معني کتاب :نوشتار-نسک- نوشته- ماتیکان- نامک- نامه- تذکره- مکتوب- دفتر- مصحف- دیوان- کشکول- رساله- کتابچه- سفینه- صحیفه کتاب در لغت نامه دهخدا: نگاشتن لفظ کتاب در فرهنگ فارسي: نوشته کتاب در فرهنگ معين: مکتوب کت...

هم خانواده شعر

هم خانواده شعر

هم خانواده شعر :شعور-شاعر -شعر -شاعره -شعار -مشاعره معني شعر :سروده-چامه- چکامه- مو-ترانه- گیسو- چامه- زلف- چکامه- نظم رباعی- کلام مخیل- غزل- قصیده شعر در لغت نامه دهخدا: دانستن و دریافتن چیزی شعر در فرهنگ فارسي: سخن منظوم شعر در فرهنگ معين: حرف بی اسا...

هم خانواده کلمه احسان

هم خانواده کلمه احسان

هم خانواده احسان: احسان حُسن تحسین مُحسن اَحسن احسنت  معنی احسان: نیکی-بخشش- مهرورزی- نکوکاری مترادف احسان: نیکی-انعام- نیکویی- بخشش- نیکوکاری- خوبی- نیکخواهی- دهش- نوال- عطا- نواخت- محاسن- منت- مرحمت متضاد احسان: ذمه احسان در فرهنگ لغت دهخدا به معنی خ...

4 هم خانواده برای جاری

4 هم خانواده برای جاری

هم خانواده:جریان/ مجرا /مجری/ مجاری اکنون -روان- کنونی- رونده- رایج- جاریه ساری- معمول- سیال- متداول- جریان- عادی- عادله- شایع- فعلی-...

هم خانواده کلمه سفر

هم خانواده کلمه سفر

هم خانواده سفر: مسافر-سفیر معنی سفر: نورد-رهنوردی- رهسپاری مترادف سفر: هجرت-جابجایی- نقل مکان- رحلت- مهاجرت- رحیل- مسافرت- سیاحت- کوچ- عزیمت متضاد سفر : حضر سفر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی نوشتن است و همچنین سفر در فرهنگ فارسی رفتن ازشهری به شهردیگر و س...