الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی مشفق چیست

معنی مشفق چیست

مهرورز مهربان- دلسوز- ناصح باشفقت- غمخوار- بامحبت- شفیق- ...

هم خانواده کلمه جهل چیست

هم خانواده کلمه جهل چیست

[هم خانواده جهل چیست] هم خانواده جهل :جهالت -جاهل-مجهول مترادف کلمه جهل: نادانی-بی اطلاعی-حماقت-بی خبری-بی علمی متضاد کلمه جهل: معرفت-دانش معنی کلمه جهل: نادانستگی-نادانی esmneves...

هم خانواده ی تعلیم کلاس ششم

هم خانواده ی تعلیم کلاس ششم

[ هم خانواده کلمه تعلیم چیست]  هم خانواده کلمه تعلیم چیست عالم،معلوم ،علم ،اعلام ،علیم ،تعلیم، معلم esmneves...

هم خانواده مهارت کلاس پنجم

هم خانواده مهارت کلاس پنجم

[هم خانواده مهارت چیست] هم خانواده مهارت چیست وحید. استادانه. هستی. ماهر ،مهر،مرهمت. هستی. مهر،ماهر،مرهمت. آتنا. مهر ،مرهمت، مهار ،ماهر esmneves...

هم خانواده کلمه مقصود

هم خانواده کلمه مقصود

هم خانواده مقصود کلاس ششم :قاصد-مقصد-قصد-مقصود-اقتصاد-مقاصد معنی مقصود کلاس چهارم:خواست خواسته- آهنگیده- آرمان- آهنگ- آرزو- هدف نقشه- حاجت- منظور- مطلوب- غایت- مراد- غرض- قصد- معنی مقصود در جدول:غرض- هدف- مراد- ارب معنی سر منزل مقصود:آرمان-خواستگاه- es...

هم خانواده کلمه ربط

هم خانواده کلمه ربط

[هم خانواده کلمه ربط چیست ] هم خانواده کلمه ربط :رابط – مربوط – ارتباط  مترادف کلمه ربط:رابطه- مناسبت- وصل- وفاق- پیوستگی- پیوند-اتصال- ارتباط- بند معنی کلمه ربط: پیوستگی-وابستگی-پیوند-پیوسته esmneves...

هم خانواده کلمه تحقیق

هم خانواده کلمه تحقیق

[هم خانواده تحقیق چیست] هم خانواده تحقیق: حقیقت- محقق -حقوق- حق معنی:رسیدگی-پژوهش -بررسی -جستجو -بازجویی مترادف:وارسی - استفسار -کاوش -استنطاق -غوررسی -رسیدگی esmneves...