الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

رمان گرداب پارت اخر

رمان گرداب پارت اخر

دوباره نگاهم چرخید سمت اتاق سورن و با ترس و تته پته کنان گفتم: -ب..به..کی؟.. بلند و با حرص صدام کرد: -خانوم.. مکثی کرد و بعد محکم و شمرده شمرده گفت: -گوشی رو بده به سورن.. اینقدر صداش محکم و جدی بود که کاری جز اطاعت ازش نتونم انجام بدم… نفسی کشیدم و ار...

معنی کلمه مسامحه چیست

معنی کلمه مسامحه چیست

کوتاهی- اهمال- مماطله تسامح- مماشات- تساهل- کاهلی- تعلل- غفلت- تغافل- طفره- تکاهل- سستی-...