الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

مترادف اعتبار چیست

مترادف اعتبار چیست

مترادف اعتبار:اعتماد- اطمینان- مایه تنخواه- سرمایه- نفوذ-تاثیر- وجهه -پشتوانه- سندیت- عبرت-پندگیری- نام -آبرو- منزلت- حیثیت- قدر- شر...

مخالف نهان کلاس چهارم

مخالف نهان کلاس چهارم

مخالف نهان آشکار است. مترادف نهان نهفته -باطن- نامرئی- پنهان- ناآشکار- پوشیده- مضمر- خفا- مخفی- خفی است.

هم خانواده تکمیل چیست

هم خانواده تکمیل چیست

هم خانواده تکمیل :کامل-تکامل-مکمل معنی تکمیل :اتمام- به پایان رساندن- اکمال- به فرجام رساندن- پایان- پرکردن- ختم- تمام کردن- رسایی...

مترادف مشاهده چیست

مترادف مشاهده چیست

مترادف مشاهده :نگریستن -دیدن- نگاه کردن- نظاره کردن- نگرش-نظر- نگاه- نظارهدید- نظارت- دیدار- معاینه- رویت- ...