نمونه سوال تشبیه ششم با جواب

تشبیه، آرایه ای از زیبایی های زبان فارسی

مقدمه:

تشبیه، یکی از مهم ترین آرایه های ادبی است که در آن، دو چیز یا پدیده را با هم مقایسه می کنیم و شباهتی بین آنها پیدا می کنیم. تشبیه، زیبایی و ظرافت خاصی به زبان می بخشد و باعث می شود که سخن ما تأثیرگذارتر باشد.

انواع تشبیه:

تشبیه، انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

 • تشبیه مفرد: در این نوع تشبیه، فقط یک چیز با چیز دیگری مقایسه می شود.
 • تشبیه مرکب: در این نوع تشبیه، چند چیز با هم مقایسه می شوند.
 • تشبیه بلیغ: در این نوع تشبیه، ادات تشبیه حذف می شود.
 • تشبیه مضمر: در این نوع تشبیه، مشبه و مشبه به به صورت نهاد و گزاره در می آیند.
 • تشبیه بدلی: در این نوع تشبیه، مشبه به به جای مشبه می آید.

اجزای تشبیه:

تشبیه، چهار جزء دارد که عبارتند از:

 • مشبه: چیزی که با چیز دیگری مقایسه می شود.
 • مشبه به: چیزی که مشبه با آن مقایسه می شود.
 • وجه شبه: ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه به.
 • ادات تشبیه: کلمه یا واژه ای که نشان دهنده شباهت بین مشبه و مشبه به است.


سوالات چهارگزینه ای تشبیه

 1. در کدام بیت تشبیه وجود دارد؟

(1) این ترانه بوی نان نمیدهد (2) سفره دلم دوباره باز شد (3) هیچ کس برایت از صمیم دل (4) خواستم که با تو درد دل کنم

پاسخ: 2

 1. در کدام بیت تشبیه بیشتری به کار رفته است؟

(1) چو دریای خون شد همه دشت وراغ (2) گفتا بروچوخاک تحمل کن ای فقیه (3) تو هم چون گل زخندیدن لبت با هم نمی اید (4) گرت زدست براید چو نخل باش کریم

پاسخ: 1

 1. در کدام گزینه تشبیه وجود ندارد؟

(1) مزرعه شمع که اتش گرفت (2) چو شیری که از پیش اهو گذشت (3) چون باادب وتمیز باشی (4) برافروخت بازو چوشاخ درخت

پاسخ: 3

 1. در مصراع (من این جا چون نگهبانم توچون گنج)کدام رکن تشبیه حذف شده است؟

(1) مشبه (2) مشبه به (3) وجه شبه (4) ادات تشبیه

پاسخ: 4

 1. درعبارت زیرکدام رکن تشبیه وجود ندارد؟

(سپس ناگهان چون گربه ای به سرعت حمله کرد واز جایش پرید)

پاسخ: 3

 1. در کدام بیت تشبیه وجود ندارد؟

(1) چنان داغ دل داغدل دیده ام (2) دلم را به هرآب وآتش زدم (3) همه هفت بندم همین یک نواست (4) زباغ دلم یک بغل پرغزل

پاسخ: 1

 1. درکدام گزینه اضافه تشبیهی وجود ندارد؟

(1) دراعماق دریاهاواوج آسمان ها تورامی جویند. (2) غواص خردبازیچه کوچکترین موجش می گردد. (3) گهواره لرزان زمین ،باکوههای گران سنگ،استوارگردید. (4) هستی خودرادراقیانوس بیکران وجود ،محو خواهند کرد.

پاسخ: 1

 1. درمصراع دوم بیت زیر«مشّبه،مشبّه به،وجه شبه وادات تشبیه» به ترتیب کدامند؟

(لبت تادرلطافت لانه سیراب راماند دلم دربی قراری چشمه سیماب راماند)

پاسخ: 2-سیماب-بی قراری-ماند

 1. در کدام بیت طرفین تشبیه (مشبه ومشبه به)فقط یک کلمه نیست؟

(1) خداوندا شبم را روز گردان (2) شبی دارم سیاه از صبح نومید (3) ندارم طاقت این کوزه تنگ (4) چو بر زد اتش مشرق زبانه

پاسخ: 3

 1. در کدام بیت هر دو کلمه قافیه وجه شبه محسوب می شوند؟

(1) فرو بارید بارانی زگردون (2) رخ گل را که عکس روی یار است (3) روی تو چون نوبهار جلوه گری می کند (4) نکته ای کان جست ناگه از زبان

پاسخ: 3


مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...