1 نظر

  1. محمد زمانيمحمد زمانيsays:

    غزل شاكري بازيگر بسياررجذاب و خمش نقشي است كه عاشقانه بازي مي كند