کلمه با دان کلاس سوم

قندان - نمکدان - قلمدان - کاردان - تیردان - شمعدان - یخدان - گلدان - خندان - نادان

جاودان - چراغدان - چندان - یزدان - گردان - زندان - دندان - نفت دان - موسیقی دان

سرمه دان - حقوقدان - ریاضی دان - سخندان - شیمی دان - فیزیک دان،آتشدان

1 نظر

  1. بدون نامبدون نامsays:

    خیلی کمه