تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۴ و ۱۵

جواب سوالات واژه های تصادفی تفکر ششم

گام به گام تفکر ششم /جواب بخش واژه های تصادفی تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 13 و 14 و 15  / جواب طبقه‌بندی کنید صفحه ۱۳ تفکر و پژوهش ششم ، جواب کار فردی صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم،جواب کار گروهی صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم،جواب صفحه ۱۵ تفکر و پژوهش ششم

جواب طبقه‌بندی کنید صفحه 13 تفکر و پژوهش ششم

ده کلمه ای را که روی تابلوی کلاس نوشته شده است در جاهای خالی بنویسید.

صفحه 15 تفکر و پژوهش ششم

جواب کار فردی صفحه 14 تفکر و پژوهش ششم

ابتدا به صورت انفرادی کلمات صفحه قبل را به ّ طور دلخواه حداکثر در سه دسته، طبقه‌بندی کنید و برای هر دسته عنوانی انتخاب کنید.

خانوادهمادر – پدر – برادر
طبیعتدرخت – کوه – صحرا
بیماریکرونا-دیبابت

جواب کار گروهی صفحه 14 تفکر و پژوهش ششم

خانوادهمادر – پدر – برادر
طبیعتدرخت – کوه – صحرا
بیماریکرونا-دیبابت

در بخش بالا اگر گروه بندی همکلاسی های خود مثل هم بود که همون رو بنویسید ولی اگر مثل هم نبود اونی که از همه بهتر بود رو بنویسید.

جواب صفحه 15 تفکر و پژوهش ششم

همانطور که میدانید، اجرای بهتر هر کار و فعّالیت جمعی به رعایت قواعد و مقرّراتی نیاز دارد. بر همین اساس دربارهی قواعد و مقررات مورد نیاز درس تفکر و پژوهش در کلاس گفت‌وگو کنید. قواعد مورد توافق را در زیر بنویسید.

  1.  هنگام گفت‌وگو به یکدیگر احترام می گذاریم.
  2. تحمل انتقاد را داشته باشیم
  3. انعطاف پذیر باشیم
  4. نوبت را رعایت کنیم
  5. به گفتار خود و دیگران خوب فکر کنیم
کار فردی تفکر ششم صفحه ۱۴
واژه های تصادفی تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۳
جواب صفحه 13و14و15 تفکر هشتم
قواعد مورد توافق برای کلاس تفکر و پژوهش چیست سه مورد را بنویسید
جواب صفحه ۱۳تفکر و پژوهش ششم
جواب صفحه 14 تفکر و پژوهش ششم
جواب صفحه 14 تفکر ششم
جواب صفحه۱۳ تفکر و پژوهش ششم
جواب تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۸
صفحه 14 تفکر ششم
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۸
صفحه ۱۳ تفکر و پژوهش ششم دبستان
تفکر و پژوهش ششم صفحه 14
طبقه بندی کنید صفحه ۱۳ تفکر و پژوهش ششم
صفحه ۱۴ تفکر ششم
صفحه 14 تفکر و پژوهش ششم
جواب صفحه ۱۴ و ۱۵
جواب صفحه ۱۳ تفکر ششم
تفکر و پژوهش ششم دبستان صفحه ۱۳
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۹
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۹ با جواب
تفکر و پژوهش صفحه ۱۳ کلاس ششم
تفکر وپژوهش ششم صفحه ۱۳
جواب سوالات تفکر و پژوهش ششم واژه های تصادفی
جواب صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم دبستان
صفحه ۱۳ تفکر ششم
صفحه ۱۳تفکر و پژوهش ششم
تفکر صفحه ۱۴ ششم
تفکر و پژوهش ششم صفحه 13
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۸ با جواب
جواب درس اول تفکر و پژوهش ششم واژه های تصادفی
جواب صفحه 13 تفکر ششم
کلاس ششم تفکر و پژوهش صفحه ۱۳
جواب صفحه ۱۳ تفکر و پژوهش ششم
درس تفکر و پژوهش ششم صفحه 14
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۳
جواب صفحه ۱۴ تفکر ششم
تفکر و پژوهش پایه ششم صفحه ۱۳
جواب تفکر و پژوهش ششم صفحه 14
تفکر ششم صفحه ۱۳
درس تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۳
تفکر ششم صفحه 14
صفحه ۱۳ تفکر و پژوهش ششم
تفکر پایه ششم صفحه ۱۴
تفکر و پژوهش کلاس ششم صفحه ۱۳
صفحه ۱۴تفکر پژوهش ششم
حل صفحه ۱۳ تفکر و پژوهش ششم
صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم با جواب
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۴ جواب
جواب تفکر ششم صفحه ۱۳
جواب سوالات تفکر و پژوهش ششم درس واژه های تصادفی
جواب صفحه ۱۴تفکر و پژوهش ششم
تفکر و پژوهش ششم درس اول با جواب صفحه ۱۳
تفکر پژوهش ششم صفحه ۱۳ با جواب
جواب صفحه 13 تفکر و پژوهش ششم
تفکر ششم صفحه 14 با جواب
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۳ با جواب
تفکر و پژوهش صفحه ۱۳
تفکر پژوهش ششم صفحه ۱۳
جواب طبقه بندی کنید تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۳
صفحه ۱۴تفکر و پژوهش ششم
تفکر و پژوهش صفحه ۱۴
جواب تفکر ششم صفحه ۱۴
صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش
صفحه ۱۴ و ۱۵
کار گروهی صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم
تفکر وپژوهش ششم صفحه ۱۴
صفحه ۱۴ تفکر پژوهش ششم
جواب صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۴
حل صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم
تفکر و پژوهش ششم درس اول صفحه ۱۴
تفکر و پژوهش صفحه ۱۴ کلاس ششم
صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم
تفکر ششم صفحه ۱۴
صفحه ۱۴ ۱۵
جواب کار گروهی صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم
درس تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۴
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۴ با جواب
جواب سوالات صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم
جواب سوال صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم
صفحه۱۴ تفکر و پژوهش ششم
تفکر پژوهش ششم صفحه ۱۴
تفکر و پژوهش کلاس ششم صفحه ۱۴
تفکر و پژوهش صفحه ۱۴ ششم
تفکر پژوهش کلاس ششم صفحه ۱۴
تفکر و پژوهش کلاس ششم صفحه ۱۴ با جواب
صفحه ۱۴ تفکر و پژوهش ششم دبستان
کلاس ششم تفکر و پژوهش صفحه ۱۴
تفکر و پژوهش ششم دبستان صفحه ۱۴
تفکر و پژوهش ششم درس اول صفحه ۱۵
تفکر و پژوهش ششم صفحه 15
جواب تفکر و پژوهش صفحه ۱۴
حل صفحه ۱۳ تفکر ششم
درس تفکر ششم صفحه ۱۴
کار گروهی صفحه 14 تفکر پژوهش ششم
کار گروهی صفحه ۱۴ تفکر ششم
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۴ کار گروهی
کار گروهی تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۴
جواب تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۴
تفکر پژوهش ششم صفحه ۱۵
پروفایل تفکر و پژوهش
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۶
تفکر و پژوهش ششم صفحه۱۴
جواب تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۵
جواب سوال صفحه ۱۵ تفکر و پژوهش ششم
تفکر و پژوهش کلاس ششم صفحه ۱۵
جواب صفحه ۱۵ تفکر و پژوهش ششم
صفحه ۱۵ تفکر و پژوهش ششم
حل صفحه ۱۵ تفکر و پژوهش ششم
صفحه ۱۵ تفکر و پژوهش ششم دبستان
تفکر و پژوهش صفحه ۱۵ ششم
صفحه ۱۵ تفکر ششم با جواب
جواب تفکر ششم صفحه ۱۵
تفکر و پژوهش پایه ششم صفحه ۱۵
صفحه ۱۵ تفکر ششم
تفکر ششم صفحه ۱۵ با جواب
تفکر و پژوهش ششم دبستان صفحه ۱۵
حل صفحه ۱۵ تفکر ششم
درس تفکر و پژوهش ششم صفحه ی ۱۵
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۵
تفکر ششم صفحه ۱۵
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۵ با جواب
تفکر و پژوهش صفحه ۱۵
جواب صفحه ۱۵ تفکر ششم
صفحه ۱۵ تفکر و پژوهش
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۴ و ۱۵
تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۳ ۱۴ ۱۵
درس تفکر و پژوهش ششم صفحه ۱۵
جواب صفحه ۱۵ تفکر و پژوهش کلاس ششم
جواب صفحه ۱۴ و ۱۵ تفکر و پژوهش ششم

hamgamdars.com

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...