1 نظر

  1. فائزه مالمیرفائزه مالمیرsays:

    تلاش کردن مرحله ای از زندگی است که ما را به موفقیت می رساند