حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید

مومنان درزندگی خودبه

خداوپیامبرانش ایمان دارند وبه فکر زندگی پس از مرگ هستند،وهیچ ترسی ندارند؛چراکه

می دانند درزندگی جدید خود نیز درآرامش وراحتی به سرخواهند برد.اما کافران وبدکارانی

که تمام زندگی خودرابه خوشگذرانی وتفریح دردنیا می پردازندوبرای سفرخود توشه ای

آماده نمی کنند،اصلاًدوست ندارند از این دنیا بروند؛زیرا می دانند مرگ برای آنها

به معنای پایان خوشی ها وسرآغاز سختی هاست.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...