هم خانواده جهاد چیست

هم خانواده جهاد :مجاهد

نبرد جنگیدن- مجاهدت غزا- مقاتل- غزوه- ستیز کردن

1 نظر

  1. سینا عرفانیان آسیاییسینا عرفانیان آسیاییsays:

    اجتهاد-مجتهد