هم خانواده مراجعه کلاس ششم

هم خانواده مراجعه

هم خانواده مراجعه

مرجع راجع ارجاع ترجیع رجوع

مترادف : احاله- بازگشت- رجوع- رجوع کردن

معنی: بازگشت- آمده- رفته



esmneveshte.ir

1 نظر

  1. ااممییررععببااسسااممییررععببااسسsays:

    ععااللیی ببوودد