مخالف بیهوده

یاوه،اراجیف، هذیان، دروغ، واهی، ژاژ، مهمل، لاطائل، مزخرف،

1 نظر

  1. خاطرهخاطرهsays:

    بیهوده مخالف میشه باهوده