هم خانواده قبول

هم خانواده قبول :مقبول- قابل

معنی قبول: پذیرفته شده- پذیرش- پذیرفتن-باور- پذیرا

2 نظر

  1. بلک پینک 💜🎤بلک پینک 💜🎤says:

    قابل، قابل قبول

  2. زیبای خفتهزیبای خفتهsays:

    هم خانواده قبول=مقبول، مقابل، قابل