2 نظر

  1. MahiMahisays:

    کاملا اشتباه هم خانواده ینی تو سه حرف مشترک باشن چیچی زرت و پرت کردین اینجا 😒

  2. MahiMahisays:

    بیچاره ها بچه ها مردم ک میان اینارا میخوننو مینویسن تو کتاباشون 🙄😑