هم خانواده اعتماد

هم خانواده:معتمد

مترادف : اتکا- استظهار- استواری- اطمینان- پشتگرمی- تکیه- توکل- ثقه- دلگرمی- وثوق
معنی : استواری- باور- پشتگرمی- سپردن- واگذاری- واگذاشتن

2 نظر

  1. مجتبیمجتبیsays:

    هم خانواده انکار چی میشه

  2. آرزوآرزوsays:

    عالی