هم خانواده حق چیست

هم خانواده حق: تحقیق - حقیقت - محقق - حقوق،حقانیت،حقایق

معنی حق: راست-هوده- درست- داد- روا

مترادف حق: راستی-آفریدگار- حقیقت- الله- خدا- باریتعالی- پروردگار

متضاد حق: ناحق -خطا

حق در فرهنگ لغت دهخدا به معنی راست کردن سخن و همچنین حق در فرهنگ فارسی به معنی ضدباطل و حق در فرهنگ معین به معنی درست و همچنین حق در فرهنگ عمید به معنی حرفِ حق است.

هم خانواده برای کلمه مقصود

هم خانواده حساب

هم خانواده کشف

هم خانواده خاص

هم خانواده ی ظلمت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...