هم خانواده حریم چیست

محروم، محترم، حرمت، حرام، حریم، حرم

مترادف حریم: اطراف، پیرامون، گرداگرد، حرم، مکان مقدس، محدوده، حیطه، قلمرو، مرز، منطقه محافظت شده
برابر پارسی: پیرامون، گرداگرد، سرا، بارگاه

1 نظر

  1. زمانه سادات میرعمادیزمانه سادات میرعمادیsays:

    Yess