هم خانواده اعتدال چیست

هم خانواده اعتدال:تعالی-تعدیل

مترادف کلمه اعتدال:میانه روی، بینابینی- تعادل، مدارا، ملایمت، راستی،

متضاد کلمه اعتدال: افراط، تفریط

معنی کلمه اعتدال: میانه روی، ترازینه، میان گرایی

هم خانواده اعتدال کلاس ششم

هم خانواده تعادل ششم

1 نظر

  1. ناشناسناشناسsays:

    متعادل تعالی