هم خانواده تمدن چیست

هم خانواده تمدن: متمدن

معنی تمدن: فرهنگ- پیشینه- شهریگری- شهرگانی- شهرگرایی

مترادف تمدن: شهرنشین شدن-شهرنشینی- فرهیختگی- مدنیت- فرهنگ- ثقافت

تمدن در فرهنگ لغت دهخدا به معنی اقامت کردن در شهر و همچنین تمدن در فرهنگ فارسی شهر نشین شدن باخلاق و آداب  و تمدن در فرهنگ معین به معنی شهرنشین شدن و همچنین تمدن در فرهنگ عمید به معنی زندگانی اجتماعی است.

هم خانواده تسخیر

هم خانواده خصلت

هم خانواده زائر

1 نظر

  1. سانازسانازsays:

    هم خانواده تمدن