هم خانواده نوع چیست

انواع متنوع


مترادف نوع: سنخ، صنف، قسم، گونه، جنس، جور، رقم، روش، سیاق، طرز، قبیل، قماش، تیره
برابر پارسی: گون، گونه، جور

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...