سوالات درس 14 اجتماعی چهارم ابتدایی

سوال ۱) دو مورد از آثار تاریخی کرمانشاه را نام ببرید.
پاسخ: طاق بستان، بیستون

سوال ۲) در کرمانشاه آثاری از کدام دوران و حکومت ها دیده می شود؟
پاسخ: آثاری از دوره های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان در آن مشاهده می شود.

سوال ۳) حکومت ساسانیان توسط چه کسی و چگونه بنیان گذاشته شد؟ |
پاسخ: وقتی حکومت اشکانیان ضعیف شد، جنگ میان فرمانروایان محلی برای به دست گرفتن حکومت شدت گرفت، یکی از این فرمانروایان اردشیر نوه ساسان بود.اردشیر در جنگ با اشکانیان پیروز شد و خود را شاه خواند و حکومتی را به وجود آورد که به نام جدش ساسانیان نامیده شد.

سوال ۴) چرا طاق بستان گردشگران را به سوی خود جلب کرده است؟
پاسخ: زیرا هم آثار مهمی دارد و هم در مکانی زیبا و خوش منظره قرار دارد

سوال ۵) در طاق بستان چه چیزهایی قرار دارد؟
پاسخ: مجموعه ای از سنگ نبشته ها و سنگ نگاره های دوره ساسانی

سوال ۶) سنگ نگاره های طاق بستان مربوط به چه چیزهایی هست؟
پاسخ: تاج گذاری خسرو پرویز اردشیر دوم، شاهپور دوم و سوم که همه از پادشاهان ساسانی بوده اند.

سوال ۷) در زمان ساسانیان کدام هنرها پیشرفت کرد؟ چرا؟
پاسخ: معماری و سنگ تراشی; زیرا هنرمندان رویدادهای مهم مانند پیروزی ها را به یادگار روی سنگ های بزرگ کوه ها می کندند

سوال ۸) کدام پادشاه قدرتمند ساسانی پادشاه روم را اسیر کرد؟
پاسخ: شاپور اول

سوال ۹) کار مهمی که شاپور اول کرده بود؟
پاسخ: او توانست بر رومی ها پیروز شده و امپراتور روم را اسیر کند. بعد از این پیروزی او دستور داد صحنه تسلیم شدن امپراتوری روم را بر بدنه کوهی در فارس کنده کاری کنند.

سوال ۱۰)چهار پادشاه مشهور دوره ی ساسانی را نام ببرید.
پاسخ: اردشیر -شاپور اول-خسرو انوشیروان خسرو پرویز

سوال۱۱) کارهای مهم خسرو انوشیروان را بیان کنید
پاسخ: به دستور او شهرهای بزرگ و کاخ های باشکوه ساخته شد و دانشگاه جندی شاپور در خوزستان بنا گردید.

سوال ۱۲) شهر جندی شاپور از چه لحاظ اهمیت داشت؟
پاسخ: دانش پزشکی در آن شهر رونق داشت و پزشکانی از ایران و دیگر نقاط جهان در آن جا گرد آمده بودند.

سوال ۱۳) ترتیب پیدایش حکومت ها در ایران : بعد از ورود آریایی ها را بیان کنید.
پاسخ: مادها هخامنشیان سلوکیان اشکانیان -ساسانیان حکومت های اسلامی

۱۴) کتاب مقدس زرتشتیان چه نام دارد؟
پاسخ: اوستا

سوال ۱۵) سه پایه اصلی دین زرتشت کدامند
پاسخ: پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک

سوال ۱۶) زرتشتیان چه عقایدی داشتند؟
پاسخ: زرتشتیان آتش را مقدس می شمردند و در آتشکده ها اهورامزدا را نیایش می کردند.

۱۷) آیا خسرو پرویز دعوت پیامبر را پذیرفت؟
پاسخ: خیر

سوال ۱۸) در اواخر حکومت ساسانی وضع کشور چگونه بود؟ و یا چه دلایلی برای ضعف حکومت ساسانیان در اواخر حکومت خودشان و ورود اسلام به ایران وجود داشت؟
پاسخ: مردم مجبور به دادن مالیات بیش تر برای تامین هزینه ی جنگ با رومی ها بودند. از امتیازات بزرگان مانند آموزش و سواد محروم بودند. پادشاهان به خوشگذرانی مشغول بوده و به مردم توجه نداشتند. سپاهیان به دلیل جنگ های متعدد ضعیف شده بودند. بنابراین مردم ناراضی بودند.

سوال ۱۹) چرا مردم ایران دین اسلام را پذیرفتند؟
پاسخ: زیرا دین اسلام پیام برابری و برادری داشت و مردم ایران از پرداخت هزینه های جنگ و مالیات سنگین و فقر و ظلم و ستم و تبعیض خسته شده بودند.

سوال ۲۰) چهار سوغاتی کرمانشاه را نام ببرید.
پاسخ: نان برنجی-کاک-گیره-کلاش

سوال ۲۱) دو غذای محلی کرمانشاه را نام ببرید.
پاسخ: آش عباسعلی -خورش خلال
homedars.ir


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...