7 هم خانواده کلمه صاحب

اصحاب-صحبت- صحب صحبه- صحابه- صحبان- صحاب

مولا- همنشین- مخدوم- آقا- ارباب

هم خانواده صاحب کلاس پنجم هم خانواده صاحب کلاس چهارم
هم خانواده صاحب کلاس سوم هم خانواده صاحبه كلاس ششم
هم خانواده صاحب چیست هم خانواده صاحب کلاس پنجم درس چهارم هم خانواده صاحب جيمت کلاه يتجم هم خانواده صاحبا و خات
هم خانواده صاحب هم خانواده صاحبه فارسی پنجم

1 نظر

  1. دبما. ح ت 7c7f7bدبما. ح ت 7c7f7bsays:

    احرهز۷زتل