هم خانواده کلمه مغرور

معانی: خودپسندی , خودبینی , غرور , استعاره , خود بین , خودمدار، پرادعا، پرمدعا

هم خانواده:غرور

1 نظر

  1. بهبهفخهخعخبهبهفخهخعخsays:

    لخاخهلتهل