هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر


در این مطلب برای دانش آموزان هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر را آماده کردیم دوستان نظرات خود را برای ما کامنت کنید.


هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر در جدول برای شما اماده کردیم

هم خانواده حکیم

حاکم

محکوم

احکام

هم خانواده عمل

عامل

معمول

اعمال

هم خانواده تحصیل

محصول

حاصل

حصول 

هم خانواده مناطق

منطقه

نواحی

ناحیه

هم خانواده ظلم

ظالِم

مَظالِم

ظُلُمات

هم خانواده نظر

نظرات

منظور

انظار

معنی کلمه نظر:نظریه تماشا، دیدگاه، چشم، تفکر، دیدن

معنی کلمه نظر:نظریه- تماشا- دیدگاه- چشم- تفکر- دیدن- اندیشه- دید- منظر- عنایت- لحاظ- مشاهده- حیث- نظاره- جنبه- نگاه- نقشه- نگرش- عقیده- زعم

معنی کلمه تحصیل:یادگیری- فراگیری- به دست آوردن- آموزش- اندوختن

معنی کلمه مناطق:جای ها - جایگاه- دور و برها- جایگاه ها-بخش ها- سرزمین ها- برزن ها-کوی ها

معنی کلمه ظلم:
زورگفتن - ستم- جفا- بیداد

معنی کلمه حکیم: دانا -فرزانه- خردمند- آگاه

هم خانواده حاکم کلاس سوم
هم خانواده عمل کلاس سوم
هم خانواده کلمه دیدگاه
هم خوانواده نظر
هم خانواده عمل کلاس ششم
هم خانواده های نظر
هم‌خانواده نظر
هم خانواده نظر
هم خانواده کلمه نظر
هم خانواده تحصیل ششم
هم خانواده ظلم کلاس پنجم
هم خانواده ظلم کلاس سوم
هم خانواده محکوم
خانواده عمل
هم خانواده های تحصیل
هم خانواده تحصیل
هم خانواده ی تحصیل
هم خانواده تحصیل کلاس ششم
هم خوانواده تحصیل

2 نظر

  1. فاطمه کریمیفاطمه کریمیsays:

    سلام یکم تاره دیده نمیشه ولی خیلی به درد من خورد

  2. محمد علی خیراتیمحمد علی خیراتیsays:

    بدردم نخر