هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر


در این مطلب برای دانش آموزان هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر را آماده کردیم دوستان نظرات خود را برای ما کامنت کنید.


هم خانواده کلمات حکیم,عمل,تحصیل,مناطق,ظلم,نظر در جدول برای شما اماده کردیم

هم خانواده حکیم

حاکم

محکوم

احکام

هم خانواده عمل

عامل

معمول

اعمال

هم خانواده تحصیل

محصول

حاصل

حصول 

هم خانواده مناطق

منطقه

نواحی

ناحیه

هم خانواده ظلم

ظالِم

مَظالِم

ظُلُمات

هم خانواده نظر

نظرات

منظور

انظار

معنی کلمه نظر:نظریه تماشا، دیدگاه، چشم، تفکر، دیدن

معنی کلمه نظر:نظریه- تماشا- دیدگاه- چشم- تفکر- دیدن- اندیشه- دید- منظر- عنایت- لحاظ- مشاهده- حیث- نظاره- جنبه- نگاه- نقشه- نگرش- عقیده- زعم

معنی کلمه تحصیل:یادگیری- فراگیری- به دست آوردن- آموزش- اندوختن

معنی کلمه مناطق:جای ها - جایگاه- دور و برها- جایگاه ها-بخش ها- سرزمین ها- برزن ها-کوی ها

معنی کلمه ظلم:
زورگفتن - ستم- جفا- بیداد

معنی کلمه حکیم: دانا -فرزانه- خردمند- آگاههم خانواده کلمات حکیم شامل کلماتی است که به معنای دانشمند، فیلسوف و دانش‌آموز اشاره دارند. این کلمات از یک ریشهٔ مشترک به نام "حکمت" تشکیل شده‌اند که در زبان عربی به معنای دانش و فراز و نشیب زندگی است.

بعضی از کلمات هم خانوادهٔ حکیم عبارتند از:

 • حکیم: دانشمند و فیلسوف
 • حکمت: دانش و فراز و نشیب زندگی
 • حکم: فرمان و دستورالعمل
 • حکومت: حکومت و حاکمیت
 • محکم: محکم و قوی
 • حکایت: داستان و روایت
 • حکمران: حاکم و سلطان
 • حکمفرما: فرمانده و دستوردهنده

این کلمات برای توصیف مفاهیم مرتبط با دانش، فرهنگ، حکمرانی و سیاست به کار می‌روند.
2 نظر

 1. فاطمه کریمیفاطمه کریمیsays:

  سلام یکم تاره دیده نمیشه ولی خیلی به درد من خورد

 2. محمد علی خیراتیمحمد علی خیراتیsays:

  بدردم نخر