تعبیر خواب بارش برف از نظر حضرت یوسف

تعبیر دیدن برف در خواب

تفسیر عبدالغنی نبولسی

تعبیر دیدن برف در چندین موقعیت: [1]

  • برفی که در خواب دیده می شود شاهدی بر امرار معاش ، فواید ، بهبودی از بیماری و بیماری های سرماخوردگی است ، به ویژه برای کسانی که از آن زندگی می کنند و شاید برف نشانگر آتش سوزی باشد. از آنجا که آتش برف را ذوب نمی کند ، و برف آتش را خاموش نمی کند ، دیدگاه های برف به موقع گواهی بر این بود که نگرانی ها و نگرانی ها از بین رفته و دشمنان مجبور و غبطه می خورند ، و اگر در یک زمان نابهنگام ظاهر می شد ، گواه این بود بیماری های سرماخوردگی و فلج. و مکاری آنها را تشبیه کرد ، و برف غالب سلطان را از افراد خود شکنجه کرد ، پول آنها را گرفت ، تقدیس او را برای آنها و زشتی سخنان او را برای آنها گرفت زیرا خداوند متعال فرمود: (بنابراین ما فرود آمدیم در مورد کسانی که از آسمان به بدی ظلم کردند) [2] .
  • دیدم که برف می بارد ، سفر با دور ، و شاید مضر هم باشد ، دید که او روی برف خوابیده است به او گفته شد که او اغلب توهم دشمن حمله می کند ، اما کمی برف باشد اغلب در زمان در جایی که به آن خوش می گذرد در جاهایی که برف در آن انکار نمی شود ، زیرا مانند آن است ، زیرا برف برای مردم آن مکان حاصلخیز است ، مگر اینکه جارو کردن آن غالباً امکان پذیر نباشد ، زیرا در این صورت عذاب رخ می دهد آن مکان ، و هر کسی که در زمستان یا تابستان به سرمای برف بیفتد فقر است ، و هر کسی که در تابستان برف بخرد ، پولی را پیدا می کند که با آن استراحت کند و هر کسی که با گفتار خوب یا دعا برای مکان او ابر شود ، استراحت می کند. قیمت ، و اگر آن برف به آنها آسیب نرساند و زود ذوب شود ، او خسته است و آنها به سرعت می روند ، و اگر ببیند زمین با زمین خشک و برف زراعت می شود ، مانند باران است و رحمت است که باروری و برکت آنها را آزار می دهد ، زیرا برف و از برف محافظت می کند ، برای او کار دشواری نیست وقتی که توسط او احاطه شده و محافظت شده باشد ، زیرا او مرد محکمی است و از این مرعوب نمی شود.
  • اگر کسی در کشوری غیر از آن زمان برف زیادی ببیند ، آن منطقه توسط مقامات مجازات می شود یا مجازاتی از طرف خداوند متعال ، یا بین آنها فتنه ای رخ می دهد.
  • هر کسی که برف ببیند نشان دهنده یک سال خشکسالی است و هرکس بر روی آن برف بیاورد ، دشمنش از آن بهره مند خواهد شد ، و برف زیاد ممکن است نشان دهنده بیماری های عمومی مانند آبله و اپیدمی باشد ، و شاید این نشان دهنده جنگ ، ملخ و انواع همه گیرها و شاید باروری و ثروت.
  • هر کس که برفی را می بیند که از پایین آمده آسمان و به زمین افتاده است ، و اگر این در مکانهای کاشت و زمانهای سودمندی آن باشد ، نشانگر فراوانی نور ، نعمتهای زمین و فراوانی حاصلخیزی است که آن مکانها را پر از غذا و گیاهان می کند همانطور که پر از برف است ، اما اگر در بعضی مواقع در آنها باشد زمین در گیاهان خود از آن بهره ای نمی برد زیرا این شاهدی بر ظلم به سلطان و صاحبان آن است دهک ها را جستجو می کنیم ، و به همین ترتیب اگر برف در زمان منافع او یا دیگران اغلب بر روی نیازمندان ، درختان و مردم باشد ، این یک ظلم است که برای آنها اتفاق می افتد ، و یک بلایی برای گروه آنها وارد می شود ، یا یک بیماری همه گیر در پول آنها است ، و به همین ترتیب اگر در جاهای دیگر که برف در خانه ها و مغازه ها وجود دارد دیده شود ، زیرا این عذاب ، گرفتاری و بیماری است و ممکن است نشان دهنده محاصره و غفلت از سفر و بازنشستگی باشد.
  • یخچال و فریزر دید او در خواب بیانگر خوشبختی و لذت در تابستان و در زمستان نگرانی ها و مشکلات است.

تفسیر ابن غنام

برف در بینایی: او در زمان خودش از رزق و روزی برخوردار است. [3]

تعبیر خلیل بن شاهین مجازی

چوب برف وارد بیماری گرم و درد و رنج، اما او مسافرخانه کمی در زمان خود، و دید و برف در می بیند زمستان و یا در زمین بارش برف که متصل نشان می دهد فضل و رفاه، جابر گفت مراکش: نشان می دهد شکست نظامی به خصوص اگر باد گفت کرمانی: برف اره در مکان خنک خوب است و او در مکان گرم نشان می دهد خشکی و تاریکی است ، اگرچه خوردن برفی که در زمستان بود بهترین چیزی است که در تابستان است و جعفر گفت صدیق: چشم انداز برف در شش جنبه تأمین معاش و زندگی بزرگ ، پول زیاد و قیمت ارزان ، و نظامی و بیمار ، اگر در تابستان جمع شود ، درگیر است. [4]

تعبیر محمد بن سیرین

تعبیر بارش برف در خواب

برف ، یخ و تگرگ همه این موارد ممکن است نشانگر تصادفات ، بیماری ، آبله و سفتی و عذاب یا نزول شرارت در آن مکان که در آن دیده می شود و در کشوری که در آن فرود آمده است و همچنین سنگ و آتش باشد. زیرا آنها مزارع ، درختان و میوه ها را خراب می کنند ، مانع کشتی ها می شوند و به فقرا آسیب می رسانند ، و در سرما و سرما از بین می روند ، و گاهی بیمار می شوند ، و ممکن است نشان دهنده جنگ ، ملخ و انواع بیماری های همه گیر باشد ، و ممکن است نشان دهنده باروری باشد ، ثروت ، وفور غذا در گارسون و جریان سیل در میان درختان. [5]

تفسیر دید برف در مکان های کاشت

تفسیر چشم اندازهای بارش برف با چشم اندازها و موقعیت های مختلف: [6]

  • اگر این در مکانهای زراعی و زمانهای بهره مندی از آن باشد ، این نشان دهنده فراوانی نور ، برکات زمین و فراوانی حاصلخیزی است ، به طوری که این مکانها را پر از برف و غذا و جوانه زنی می کند. ، اما اگر این امر در مواقعی که زمین و پوشش گیاهی آن فایده ای ندارد ، در آنها وجود دارد ، این دلیل بر ظلم و ستم سلطان ، و آگهی معترضین از صاحبان محصول است ، و همچنین اگر برف در یک زمان باشد منافع یا چیز دیگری اغلب در فقرا ، درختان و مردم است ، پس این بی عدالتی است که به آنها وارد می شود ، و بلایی است که بر اثر رابطه آنها نازل می شود ، یا بلایی بر سر پول آنها است به میزان افزایش بینایی و آن شواهد ، و به همین ترتیب اگر در زمان حال دیده شود و نه در محلی از برف ، مانند خانه ها و مغازه ها ، این عذاب ، آزار و بیماری یا مرگ است ، و جریمه هایی که به آنها انداخته شده و بر روی آنها فرود آمده است ، و شاید نشان دهنده محاصره باشد و تعطیلات برای مسافرت و گرفتن حقوق بازنشستگی ، و همچنین یخ زیرا هیچ چیز خوبی در آن ندارد ، و این ممکن است پوست سلطان یا پادشاه یا شخص دیگری باشد ، و اما در مورد سرما ، اگر در مکان های زراعی باشد و گیاهان و هیچ چیز را خراب نمی کند یا به کسی آسیب نمی رساند ، زیرا بارور و خوب است ، و ممکن است به شته ها و ملخ ها آسیب نرساند و گربه و پرنده اشاره دارد ، حال اگر افرادی در آن زمان آنها را بردارند چطور؟ ظروف را جمع کرده و آنها را در آبراه ها و همچنین برف یا یخ جمع می کند ، سپس این ها مزایا ، بازده ، میوه ، غنایم و درهم سفید هستند.
  • اگر سرماخوردگی به محصولات یا مردم آسیب برساند ، یا در خانه ها و مغازه ها باشد ، همه گیرها و جریمه هایی است که به مردم انداخته می شود ، یا آبله ، غلات و زخم ها جمع می شوند و حل می شوند. با او نمانید و چیزی برای زندگی او باقی نمانده است.
  • هر کسی که برف را بر او می بیند ، با رگه راه دور راه می رود ، و برف تنها در صورتی است که برف در آن زمان و مکانی که در آن برف زده است کمی شایع نباشد ، و در مکانی که منع برف نمی شود ، و اگر باشد ، پس برف برای مردم آن مکان بارور است ، اگرچه بسیار زیاد است ، اما اغلب پاک کردن او امکان پذیر نیست ، زیرا در این صورت عذابی رخ می دهد که در آن مکان اتفاق بیفتد ، و هر که زمستان و تابستان سرد شود ، به فقر مبتلا شوید ، و هر کسی که یک گلوله برفی را در تابستان بخرد ، پولی می زند که نمی تواند برای آن استراحت کند و از ابر سخنان خوب یا دعا برای مکان برف استراحت می کند ، و اگر برف به سرعت ذوب شود ، خسته است در حالی که او به سرعت می رود ، اگر ببیند که زمین مزرعه ای خشک و برفی است ، مانند باران است ، و این رحمت و باروری است ، و هر کسی که بر روی برف بیفتد و از برف محافظت کند ، برای او مشکل نیست زیرا او ممکن است تحت پوشش و محافظت از آن، و او یک مرد استوار است و او است که مرعوب نمی، و گفته شده بود که هر کس بر برف، دشمن خود را به دست آورید و هر کس از سرد، او با یک چیز بی شماری پول ضربه و مرواریدها گفته شد که سرما اگر از آسمان فرود آید شکنجه مردم است و گرفتن پول آنها و خوابیدن در برف نشان دهنده محدودیت است.
  • هرکسی که ببیند انگار برف در بالای آن قرار دارد ، پس آن نگران کننده است و اگر برف ذوب شود ، نگرانی برطرف می شود ، و ضربه به بیابان فقر است ، و یخ آنها و عذاب است ، مگر اینکه شخصی می بیند که او آب را در یک کاسه قرار داده و با آن یخ می زند ، این نشان می دهد که هنوز هم پول وجود دارد

تفسیر چشم انداز صاعقه توسط خلیل بن شاهین الظاهیری

ابن سیرین گفت دید پیچ و مهره ای مردم آن مکان سقوط کرد مجازات مبالغه آمیز خداوند می گوید: (و آنها را از آسمان صاعقه می فرستد زمین لغزنده می شود ) [7] باید آنها باشد تا از گناهان خود به خدا توبه کنند و گفت: کرمانی: چه کسی دید صاعقه از آسمان یا از هوا مانند باران آفت فتنه است و خونریزی یک طرف جنگ بین پادشاهان است ، جابر گفت مراکشی: دیدم صاعقه سقوط کرد و از آتش سوخته شد و از بین رفت ، یا بیمار، و یا وارد هلاک معضل بزرگ، و گفته شده بود که وعده تاندربولت از پادشاه و ترساندن او: (آن را تبدیل به دور می گویند رعد و برق Ondhirtkm مانند رعد و برق بازگشت و ثمود) [8] ، و دیدم اعتصاب رعد و برق در رخ کشور و زمین سوخته ، آن سلطان در آن مکان فرود آید ، یا جایی که فساد رخ می دهد ، یا جنگ ، یا هزینه شدید یا بیماری مردم آن مکان نفوذ کرده است و اگر بدون آتش بیفتد ، آن پادشاه آینده است که مردم فکر می کنند بد است و از بدبختی خود نجات می یابد ، و هر کسی می بیند که صاعقه ای در خانه او افتاده است ، اگر او راد می میرد ، و اگر غایبی داشته باشد که قصه پردازی برای او از بین برود ، یا صاحب شهر او را سرقت کند. [9]

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...