هم خانواده فکر

هم خانواده کلمه فکر : فکور-افکار-متفکران-تفکر

معني فکر: خیال-اندیشه-تصور-پندار-انگار-تأمل-نظریه-تعقل-یاد-تفکر-خاطر-سگالش-خاطره- سگالش-گمان-باور-اندیشه

فکر در لغت نامه دهخدا: افکار

فکر در فرهنگ فارسي: اندیشه

فکر در فرهنگ معين: فکرت

فکر در فرهنگ عميد: اندیشه

هم خانواده فکرت

هم خانواده فکرت کلاس ششم

هم خانواده فکر کلاس سوم

هم خانواده فکر کلاس چهارم

هم خانواده فکر ششم

هم خانواده فکرت کلاس ششم درس ستایش

هم خانواده فکر کلاس پنجم

هم خانواده فکر ششم ابتدایی

هم خانواده فکر چیست

هم خانواده فكر

دو هم خانواده فکر

دو هم خانواده برای فکرت

دو هم خانواده برای کلمه فکر
 هم خانواده فکر کلاس ششم

3 نظر

  1. آیدا نظیریآیدا نظیریsays:

    فکرت

  2. رها غیوررها غیورsays:

    عالی بود من این پکیج رو دوست دارم معنی مترادف متضاد و مخالف و معنی هایش عالی است

  3. آرژینآرژینsays:

    فارسی