هم خانواده شهید چیست

هم خانواده شهید: شهادت-شهدا-مشهد-شهد شهیدان

معنی شهید: جانباخته

مترادف شهید: گواه - شاهد-کشته

شهید در فرهنگ لغت دهخدا به معنی کشته در راه خدا و همچنین شهید در فرهنگ فارسی حاضر شاهد و شهید در فرهنگ معین به معنی کسی بودن سخت شیفتة کسی بودن و همچنین شهید در فرهنگ عمید به معنی از نام های خداوند است.

هم خانواده جامعه

هم خانواده اعجاز

هم خانواده غروب

هم خانواده مشغول

هم خانواده صادر

1 نظر

  1. MajidMadadiMajidMadadisays:

    کاملا صحیح است.