1 نظر

  1. MajidMadadiMajidMadadisays:

    کاملا صحیح است.