هم خانواده تحمل چیه

هم خانواده تحمل: تحمل تحمیل حمل متحمل

معنی تحمل: شکیبایی-بردباری- تاب آوری- تاب

مترادف تحمل: پایداری-تاب- بردباری- توان- یارا- طاقت

تحمل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی از منزل برداشتن و همچنین تحمل در فرهنگ فارسی شکیبایی و تحمل در فرهنگ معین به معنی برتافتن و همچنین تحمل در فرهنگ عمید به معنی بردباری است.

تحمل در عربی امساک است.

6 نظر

 1. اکبر طوبااکبر طوباsays:

  خیلی ساینت بیخودی هست که ننوشته

 2. حسن قویمیحسن قویمیsays:

  اصل استفاده نکنید

 3. زهرذ فرجیزهرذ فرجیsays:

  واقعا که براتون متاسفم چرا جواب نیست پس

 4. محیا برومندنژادمحیا برومندنژادsays:

  واقعا عالی ممنون🌹

 5. محیا برومندنژادمحیا برومندنژادsays:

  واقعا عالی ممنون🌹

 6. ابوالفضلابوالفضلsays:

  آقایون کورید اون اولی پس چیه هم خوانواده است دیگه واقعا کورید؟