هم خانواده توصیه

هم خانواده توصیه: وصی

معنی توصیه: سفارش-پیشنهاد- سپارش- اندرز- رهنمود- پند  

مترادف توصیه: وعظ-اندرز-وصیت-پیشنهاد- نصیحت- سفارش

توصیه در فرهنگ لغت دهخدا به معنی اندرز کردن و همچنین توصیه در فرهنگ فارسی سفارش کردن و توصیه در فرهنگ معین به معنی سفارش کردن و همچنین توصیه در فرهنگ عمید به معنی وصیت کردن است.

هم خانواده اثر

هم خانواده برای کلمه معذرت

هم خانواده دانش

هم خانواده تحمل

هم خانواده برای کلمه توحید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...